Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?

Vydáno:

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“). Vzhledem k tomu, že na rozdíl od předchozí právní úpravy (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, která nabylo přímé účinnosti dne 17. 12. 2021) se náš národní zákon vztahuje i na příspěvkové organizace, které zaměstnávají k 1. lednu příslušného kalendářního roku nejméně 50 zaměstnanců, vznikly nové povinnosti i některým školám.

Související dokumenty

Pracovní situace

Co je to whistleblowing?
Plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů a zpracování osobních údajů
Může být pověřenec školy také příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Jaké typy podnětů na základě zákona o ochraně oznamovatelů se mohou týkat škol?
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Zveřejňování osobních údajů ve školním almanachu
Návštěva lékaře
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Předávání lékařských zpráv dětí škole
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Asistent pedagoga, pedagog

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů