Co je to whistleblowing?

„Whistleblowing“ označuje situaci, kdy osoba – nejčastěji stávající či bývalý zaměstnanec, upozorňuje na neetické či nezákonné praktiky na pracovišti oznámením určité instituci. Osoba, která takové porušení oznamuje, se označuje jako „whistleblower.“ Aby ochrana whistleblowerů byla zajištěna obdobně na celém území Evropské unie, byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, tedy whistleblowerů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Personální evidence
Návštěva lékaře
Jaké typy podnětů na základě zákona o ochraně oznamovatelů se mohou týkat škol?
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů a zpracování osobních údajů
Může být pověřenec školy také příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Telefonické ověřování výše platu
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Prokazování bezúhonnosti
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Prokazování bezúhonnosti pedagogického pracovníka - náležitosti
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
AG testy