Návrat dítěte do MŠ po nemoci

Vydáno:

Dítě by mělo přicházet po nemoci do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě. Kdo o tom však rozhoduje, zda je dítě skutečně již zdravé?

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Neočkované dítě v mateřské škole
Zákonný zástupce
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Žákovská a studentská samospráva
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Podání léku dítěti s epilepsií
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost