Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období prosinec 2010

Vydáno:
PaedDr.
Jan
Mikáč
poradenské služby ve školství
Sbírka zákonů

Sdělení MPSV č. 390/2010 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti
Částka: 140/2010 Sb.
Datum účinnosti: 27. prosince 2010
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 činí 23 324 Kč.
Doporučení pro práci škol:
Údaj použijí zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Těm je v § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, uložena povinnost oznámit místně příslušnému úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za uplynulý kalendářní rok Jedním z možných způsobů jeho plnění je odvod do státního rozpočtu, jehož výše vychází právě z výše průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí.

Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Částka: 138/2010 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2011
Zjednodušení možností pro výjimečné zařazení zaměstnance do platové třídy, pro které nesplňuje potřebné vzdělání. Pro pedagogické pracovníky se zavádějí dvě nové tarifní tabulky – pro pedagogy s odbornou kvalifikací a jiná tabulka pro pedagogy bez odborné kvalifikace. Zaměstnavatel může zaměstnancům (kromě pedagogických) určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy (tato možnost již není omezena jen na zaměstnance v 1. – 5. platové třídě). Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat smluvní plat.

Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví se průměrná cena pohonných hmot
Částka: 136/2010 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2011
Výše stravného při tuzemských pracovních cestách se zvyšuje stejně jako průměrné ceny PHM. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel se oproti roku 2010 snižuje.
Doporučení pro práci škol:
Zkontrolovat vnitřní směrnici organizace pro poskytování cestovních náhrad, zda výše náhrad stanovených v organizaci vyhovuje novým podmínkám roku 2011.

Vyhláška č. 365/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Částka: 133/2010 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2011
Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy. Z fondu lze přispívat na dovolenou (dříve rekreační pobyty) a na náklady na vzdělávací kurzy.

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Částka: 127/2010 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2011
Mění tyto zákony:
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 117/1995 Sb., o sociální podpoře, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a další.
Změna zákoníku práce:
 
Dohoda o provedení práce musí být uzavírána písemně.
 
Ze 14 na 21 kalendářních dnů se prodlužuje období, po které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy (platu, odměny z dohody o pracovní činnosti), pokud je zaměstnanec dočasně práce neschopný, nebo mu byla nařízena karanténa. Toto opatření bude platit v letech 2011 – 2013.
 
V období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 proto zaměstnavatel nebude moci zrušit pracovní poměr ve zkušební době v době prvních nikoli 14 kalendářních dnů, ale také v době prvních 21 kalendářních dnů.
 
Ruší se jednotný způsob stanovení platových tarifů (16 platových tříd a 12 stupňů), počet lze stanovit odlišně (nařízení vlády stanoví pro pedagogické pracovníky dvě tabulky, každá má jen 5 stupňů).
 
S některými zaměstnanci lze sjednat smluvní plat (podle nařízení vlády to bude možné u zaměstnanců zařazených do 13. a vyšší platové třídy).
 
Zaměstnanci v 1. – 5. platové třídě nemuseli být zařazováni do platových stupňů podle započitatelné praxe, ale mohl jim být stanoven zvláštní tarif. Tato možnost se rozšiřuje na všechny platové třídy s výjimkou pedagogických pracovníků.
Změna zákona o zaměstnanosti:
 
Pokud bude zaměstnanci při ukončení pracovního poměru poskytnuto odstupné, podpora v nezaměstnanosti se poskytne až po době odpovídající výši odstupného.
 
Pokud zaměstnanec ukončí zaměstnání bez vážných důvodů sám po dohodě se zaměstnavatelem, sníží se jeho podpora v nezaměstnanosti na 45 %.
 

Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011
Částka: 129/2010 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2011
Výše stravného zůstává ve všech případech stejná jako v roce 2010.

Informace MŠMT
Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání, 2. 12. 2010
 
Musí MŠ přijímat děti až do naplnění kapacity MŠ?
 
Jak postupovat, pokud se po provedeném zápisu do MŠ navýší kapacita MŠ?
 
Je k doplňkové činnosti zapotřebí živnostenský list?
 
Povinnost projednat se zřizovatelem přerušení nebo omezení provozu.
 
Povinnost poskytování péče dítěti, které má silnou alergii.
 
Může ředitelka mateřské školy dát do kritérií, že přijímá děti až od tří let?
 
Musí zákonný zástupce dítěte přiložit k žádosti o tzv. předčasné zahájení povinné školní docházky doporučení PPP (příp. lékaře) hned při zápisu do 1. ročníku ZŠ, nebo ho může předložit dodatečně?
Informace ČŠI
Zdroj : www.csicr.cz
Záznamy o úrazech je možné ČŠI předávat i přímo ze školních informačních systémů.
 
Ve snaze co nejvíce usnadnit školám elektronické předávání záznamů o úrazech umožňuje ČŠI předávat tato data přímo z prostředí školních informačních systémů. Školy vybavené informačním systémem dodavatele, který svůj systém obohatil o komunikační rozhraní s ČŠI, si tak již nově nemusí každoročně pořizovat kvalifikovaný elektronický podpis, stejně jako přepisovat údaje ze školního informačního systému (např. Škola OnLine) do aplikace 602 XML Filler.
Veřejnosprávní a státní kontrola v základních školách praktických
 
ČŠI v 58 navštívených školách kontrolovala oprávněnost přijetí dotace ze státního rozpočtu za roky 2007–2009. V bývalých zvláštních školách byli žáci bez platné diagnózy zařazeni do speciálních tříd, čímž došlo k neoprávněnému navýšení čerpání dotace ze státního rozpočtu.
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010
 
Výroční zpráva hodnotí efektivitu vzdělávání sítí škol, kvalitu vzdělávání (výsledky žáků) a za jakých podmínek se vzdělávání uskutečňuje. Pro potřeby odborné veřejnosti jsou zde podrobnější strukturální analýzy s využitím tabulek. ČŠI poprvé ověřovala nové postupy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků podle ŠVP.
Věstník MŠMT č. 12/2010
 
Informace církevním školám a školským zařízením o postupech finančního vypořádání dotací za rok 2010.
 
Informace o výběru žáků do dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu v Pirně.
 
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům.
 
Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR za rok 2010.

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele

Zákony

390/2010 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely zákona o zaměstnanosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
108/2006 Sb. o sociálních službách
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Vyhlášky

365/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

381/2010 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě