Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období březen 2012

Vydáno:
Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení
PaedDr.
Jan
Mikáč
poradenské služby ve školství
Sbírka zákonů

Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Částka: 21/2012 Sb.
Datum účinnosti: 1. dubna 2012
Mění podmínky vyhlašování výběrového řízení, mění lhůty. Pro školství má význam snížení finančních limitů pro rozlišování, zda jde o nadlimitní či podlimitní zakázku.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 31/2012 Sb.
Datum účinnosti: 20. března 2012
Text je upraven s ohledem na novelu školského zákona – součástí přihlášky není výstupní hodnocení žáka ze ZŠ; přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech v termínech
od 22. do 30. dubna
(dříve od 22. dubna do 7. května). Krajský úřad zápisový lístek zasílá uchazeči na základě
písemné
žádosti.
Poznámka redakce
V čísle 3/2012 byl publikován článek PhDr. Puškinové, který se věnoval rizikovým místům přijímacího řízení a přijímací zkoušky. V době publikování tohoto článku vyhláška ještě nenabyla platnosti.

Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 31/2012 Sb.,
Datum účinnosti od: 20. března 2012
Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.

Ke dni 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (částka 131/2011 Sb.)
 
Změny ve zdravotní péči pro zaměstnance škol a školských zařízení se týkají zejména zásad poskytování zdravotní péče, kterou zaměstnavatel zajišťuje pro své zaměstnance, posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a úhrady vstupních lékařských prohlídek.
 
Nová právní úprava pracovnělékařských služeb (místo stávající závodní preventivní péče).
 
Pokud uchazeč o zaměstnání před uzavřením pracovního poměru neabsolvuje vstupní prohlídku, není považován za zdravotně způsobilého. Poplatek za vstupní prohlídku si hradí každý uchazeč sám, zaměstnavatel ji uhradí pouze uchazeči, se kterým uzavře pracovně právní vztah (pokud se s ním nedohodne jinak).
 
Každá organizace již v minulosti provedla kategorizaci prací podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zaměstnanci, jejichž práce jsou zařazeny do první kategorie, mohou pracovnělékařské prohlídky absolvovat u „svého“ lékaře, který je jejich registrujícím lékařem. Zaměstnanci, jejichž práce jsou zařazeny do druhé či vyšší kategorie, musí i nadále prohlídky absolvovat u „závodního“ lékaře, se kterým má zaměstnavatel uzavřenu smlouvu.
Poznámka redakce
Přehledné a podrobné zpracování změn, které tato novela přináší, najdete v Řízení školy 5/2012.

Informace ČŠI
Zdroj. www.csicr.cz
ČŠI zveřejňuje výtah
(překlad) z velmi nelichotivé
zprávy OECD
o hodnocení vzdělávání v ČR.
ČŠI vydává řadu informací k ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol
– o spuštění administračního modulu pro ředitele školy, o možnosti uvolnění škol z povinnosti účastnit se testování, odpovědi na nejčastější dotazy.
Poznámka redakce
Článek ČŠI na téma testování najdete na s. 30.
Věstník MŠMT č. 3/2012
 
Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání výročních zpráv o hospodaření vysoké školy.
 
Soustava republikových normativů pro rok 2012.
 
Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2012.

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

55/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
94/1963 Sb. o rodině
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

671/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách