Okresní partnerství jako model regionální spolupráce na cílech Strategie 2030+

Vydáno: 7 minut čtení

Letos na podzim se na celém území ČR naplno rozběhne řada projektů zaměřených na podporu škol v rámci Strategie 2030+. Jak zajistit, aby tyto aktivity probíhaly koordinovaně a měly maximální dopad na zlepšování učení dětí a žáků? Inspiraci mohou přinést zkušenosti z pilotáže modelu okresních partnerství.

Okresní partnerství jako model regionální spolupráce na cílech Strategie 2030+
Vladimír
Srb,
konzultant ve vzdělávání, spoluzakladatel iniciativy Úspěch pro každého žáka, od roku 2020 vede pracovní skupinu Střední článek v Partnerství pro vzdělávání 2030+, považuje při spolupráci za nejdůležitější společnou vizi, společné cíle, čas vyhrazený na koordinaci aktivit a profesionální koordinační tým.
V
nejbližších šesti letech (2023-2029) bude ve většině krajů ČR působit hned několik významných územích projektů zaměřených na podporu ředitelů škol, učitelů a celých učitelských sborů. Jednak budou pokračovat
místní akční plány rozvoje vzdělávání
(dále jen MAP) a projekty
implementace dlouhodobých záměrů krajů
. K nim se připojí
střední článek podpory MŠMT
a dále projekty
Kurikulum
a
Podpora rovných příležitostí
realizované Národním pedagogickým institutem.
Jak ale koordinovat dlouhodobou spolupráci tolika nezávislých aktérů? Každý z nich má své vlastní dílčí projektové cíle, vlastní tým a povinnosti vyplývající z naplánovaných aktivit. Pokud nejsou jednoznačně vymezené role jednotlivých aktérů a vztahy mezi nimi, mohou snadno vznikat obavy ze vzájemné konkurence. Co s tím?
Okresní partnerství jako platforma pro koordinovanou spolupráci místních aktérů a státu
V Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsme se domluvili na tom, že v praxi vyzkoušíme jednoduchý model, který mohou „zdola“ vytvořit místní aktéři a nabídnout ho partnerům přicházejícím do území „shora“. Model jsme nazvali okresní partnerství (dále jen OP) a stavíme jej na zkušenostech a iniciativě lídrů projektů MAP. Pilotáž jsme zahájili v září 2021. Chtěli jsme tento přístup vyzkoušet minimálně ve dvou okresech. Do roku 2023 se postupně přihlásili iniciátoři z více než deseti okresů ze sedmi krajů ČR. Iniciátorům OP se pravidelně věnuje skupina metodických průvodců, která jim každý měsíc poskytuje individuální konzultace a organizuje pro ně společná setkání jednou za šest týdnů. K činnosti průvodců se postupně připojuje také podpora od organizací zapojených do Partnerství 2030+ v roli odborných partnerů (příkladem jsou datové workshopy od PAQ Research). Pilotáž OP bude dokončena a vyhodnocena na konci roku 2023.
Východiska OP
Vzali jsme vážně hlavní poslání projektů MAP v tom smyslu, jak ho definovalo MŠMT: „Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.“ Uvědomili jsme si ale, že udržitelnost není možné zajistit v rámci projektů MAP, ale pouze skrze spolupráci organizací, které tyto projekty realizují a které budou na daném území působit trvale i po jejich ukončení. Těmito stálými a klíčovými partnery jsou zejména místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí, obce s rozšířenou působností a kraje. Podle záměrů MŠMT by se během Strategie 2030+ měl stát důležitý územním partnerem také střední článek podpory MŠMT.
Abychom ukotvili dlouhodobou spolupráci těchto klíčových aktérů a nastavili kulturu jejich spolupráce, vytvořili jsme text memoranda, který se opírá o deset principů klíčových pro rozvoj škol. Vedle těchto obecnějších principů si zakladatelé OP v memorandu stanovují první konkrétnější cíle, na kterých zahajují svou spolupráci. Domlouvají si také pravidla a frekvenci vzájemných koordinačních setkání a své role. Zástupci vedení MŠMT se účastní podpisu memoranda o OP v roli hostů a počítá se s tím, že MŠMT se připojí mezi signatáře v okamžiku, kdy na daném území začne působit střední článek podpory.
Principy OP popsané v memorandu:
1.
Naše vize je: „Každé dítě na našem území se učí naplno, zdravě a s radostí.“
2.
Hlavním smyslem naší spolupráce je dlouhodobé zlepšování vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků na našem území.
3.
Společně si stanovujeme prioritní cíle a měřitelné indikátory zlepšování v oblasti učení dětí a pravidelně vyhodnocujeme jejich dosahování s oporou o data (kvalitativní i kvantitativní). Používáme také společné indikátory Partnerství 2030+.
4.
Podporujeme přístupy a aktivity, o kterých víme na základě soudobého pedagogického výzkumu, že mají největší dopad na učení dětí. Zaměřujeme se především na rozvoj pedagogického leadershipu ředitelů a na efektivní formy profesního učení učitelů.
5.
Podporujeme spolupráci obcí a dalších aktérů zejména v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměřujeme se na snižování nepedagogické administrativní zátěže ředitelů a na snižování dopadů destabilizující chudoby, která má zásadní vliv na vzdělávací úspěšnost dětí.
6.
Koordinujeme své aktivity tak, aby se navzájem posilovaly. Sdílíme své organizační a odborné kapacity, kdykoli je to užitečné a možné.
7.
Tyto principy uplatňujeme v rámci společné strategie na úrovni okresu i v rámci svých vlastních projektů a aktivit na úrovni ORP.
8.
Jsme připraveni spolupracovat podle stejných principů se státními systémovými projekty, které jsou součástí Strategie 2030+ (střední článek podpory, Kurikulum aj.).
9.
Pravidelně využíváme odbornou podporu tzv. průvodců okresního partnerství.
10.
Přijímáme spoluodpovědnost za vznik efektivního a trvale udržitelného systému spolupráce mezi místními aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na území našeho ORP a okresu, a to i v období po ukončení projektů MAP.
Příklad OP Brno-venkov
V době vzniku tohoto článku byla formálně dokončena příprava tří okresních partnerství. První
memorandum
bylo uzavřeno v září 2022 v Tišnově v Jihomoravském kraji. Připojilo se devět aktérů ze dvou správních obvodů ORP v okrese Brno-venkov (Tišnov, Šlapanice). Praktická spolupráce byla zahájena společným datovým workshopem s podporou expertů PAQ Research. Cílem workshopu bylo porozumět indikátorům kvality vzdělávání v území, které je možné dlouhodobě sledovat. Následovalo několik vzdělávacích aktivit, které společně organizovaly pro zřizovatele škol ze zapojených území místní akční plány. Poté následovalo plánování série společných vzdělávacích akcí pro učitele v roce 2023, a to jak ve spolupráci obou zapojených MAP, tak i kraje.
Za největší dosavadní úspěch OP ale považujeme, že se během prvního roku po uzavření memoranda podařilo vyjasnit společný dlouhodobější úkol, který může smysluplně navázat na zkušenosti z minulých let činnosti MAP a nasměrovat víceletou spolupráci všech škol na daném území. Propojovacím tématem se stane společné profesní učení učitelů zaměřené na využívání postupů formativního hodnocení za účelem zlepšování učení žáků v různých vzdělávacích oblastech. V předchozích letech již došlo k úvodnímu plošnému proškolení mnoha učitelů v oblasti formativního hodnocení, ale běžnou součástí práce se tento přístup stal pouze v několika málo místních školách. Nově by měl v každé škole pod vedením ředitele vzniknout tým širšího pedagogického vedení, který tento proces bude usměrňovat a koordinovat uvnitř škol a současně bude podporovat sdílení zkušeností mezi školami. Postupné zapojování všech škol bude rozloženo do více let Strategie 2030+. Tento přístup bude zapracován do projektů MAP a měl by být podporován všemi aktéry zapojenými do okresního partnerství, a to včetně zřizovatelů škol a středního článku podpory MŠMT.
Podrobnější informace o modelu okresních partnerství naleznete na
www.partnerstvi2030.cz
.