Organizace školy - strana 42

Zařazování do platových tříd podle Metodického pokynu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací č.j. 11705/2013-201.  
Komplexními činnostmi se rozumějí činnosti zahrnující všechny části daného celku vymezeného příkladem práce – viz nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Porady jsou nedílnou součástí vedení lidí v každé organizaci, tedy i ve škole a školském zařízení. Porady jsou svolávány s různými cíli, vždy je však nezbytné dodržovat určité zásady, které vedou k efektivitě porady. Kromě zásad je také důležité dodržovat tři základní kroky: přípravu porady, vlastní realizaci porady a vyhodnocení porady.
Vydáno: 04. 03. 2013
Školní řád je vnitřním předpisem školy, kterému z hlediska norem upravujících vztahy v rámci školního vyučování náleží nezastupitelné postavení. Školský zákon do značné míry respektuje autonomii jednotlivých škol a ponechává řadu pravidel na úpravě jejich vnitřního předpisu. Jde o otázky, které sice zasluhují určitou jednotnou a autoritativní úpravu předestřenou žákům (a dalším osobám) v závazné formě, nejsou však natolik zásadního charakteru, aby vyžadovaly obecnou úpravu v právních předpisech. Přenechání úpravy pravidel do oblasti školní autonomie současně umožňuje, aby tato pravidla byla přizpůsobena potřebám a podmínkám školy.
Vydáno: 20. 02. 2013
Zatímco právní nástroje (či přímo sankce) jsme v případě porušení povinností ze strany rodičů museli hledat v rámci celého právního řádu, opatření sankčního charakteru při protiprávním či jinak nežádoucím chování žáků nalezneme přímo ve školské legislativě. 
Vydáno: 20. 02. 2013
Spotřební koš je zákonnou normou a jídelny ho musí dodržovat. Výživové normy, přepočtené do jednodušší formy, tzv. spotřební koš pro školní stravování jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a uvádějí průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech.
Vydáno: 12. 02. 2013
MŠMT vydává Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/2013-210 upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.9.2013.
V souvislosti s plněním povinné školní docházky, ale i té nepovinné v případě středních škol, dochází ke zpracování celé řady informací. Pokud jde o informace, které se týkají fyzických osob (určeného nebo určitelného subjektu), jedná se o osobní údaje ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízené (GDPR). Učitelé na školách všech typů musí denně řešit množství případů, při nichž dochází ke zpracování osobních údajů žáků a studentů. Někdy je to zpracování nahodilé (např. zaslání SMS rodičům, že jejich dítě onemocnělo a rodič by si jej měl vyzvednout), jindy systematické (např. provedení prezence).  
Vydáno: 03. 02. 2013
Česká školní inspekce poskytuje zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání i stavu celého vzdělávacího systému ministerstvu, ale také jednotlivým školám a jejich zřizovatelům a v neposlední řadě i žákům a jejich rodičům.
Vydáno: 29. 01. 2013
Pro školy je velmi těžké vyrovnat se se všemi riziky, které přináší užívání internetu a konkrétních ICT zařízení při výuce. V základním nastavení je třeba řešit kybernetická rizika pro organizaci jako celek, ochranu dat žáků i zaměstnanců školy. Dále je třeba ošetřit pravidla a prostředí pro kontakt žáků s technologiemi a internetem. Zcela zásadní je přemýšlet o určení rolí a vhodnou dělbu práv a povinností mezi všechny aktéry budování školy jako bezpečného místa pro výchovu a vzdělávání. Nabízíme inspiraci pro jednotlivé oblasti života školy, kde je nutné u technologických rizik preventivně stanovovat vhodná opatření a formou interních pravidel školy informovat všechny aktéry. Základní pravidla o používání internetu a technologií je třeba také zapracovat do školního řádu, do řádů odborných pracoven. Rizika vyplývající z přístupu žáků na internet je třeba zakomponovat také do minimálního preventivního programu.
Vydáno: 14. 01. 2013
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. Jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol.