Stávka

Základní pravidla

Související dokumenty

Pracovní situace

Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Docházka do školy po ukončení posledního ročníku
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání
262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)