Osobní spis zaměstnance

Vydáno:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) ve svém § 312 dává zaměstnavateli právo vést osobní spis zaměstnance. Toto ustanovení současně uvádí, jaké písemnosti může spis obsahovat a kdo do něj může nahlížet. Personální spis je možné charakterizovat jako soubor zcela nebo částečně standardizovaných dokumentů odpovídající právním normám a zaznamenávající průběh a výsledky jednotlivých personálních činností (pef.czu.cz/~panek/AT2008/Projekty/Personalni_spis.doc, Návrh struktury personálního spisu).

Související dokumenty

Pracovní situace

Personální evidence
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Telefonické ověřování výše platu
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Tvorba spisu
Odesílání a ukládání dokumentů
Vyřazování dokumentů
Další postupy ve spisové službě
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Odměňování platem
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy

Poradna

Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zveřejňování fotografií
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Ochrana osobních údajů
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce