Náležitý dohled jako předpoklad pro vznik odpovědnosti za škodu způsobenou nezletilým mladším třinácti let

Vydáno: 6 minut čtení

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) rozlišuje z hlediska odpovědnosti za škodu mezi nezletilým, který dovršil věk třinácti let, a nezletilým, který tohoto věku nedosáhl. Může se to zdát jako nepodstatná drobnost, protože v souvislosti s oběma občanský zákoník v § 2920 a § 2921 mluví o náležitém dohledu. Rozdíl, který může být zásadní, je však v míře spoluodpovědnosti.

  • Ustanovení § 2920 odst. 3 občanského zákoníku říká, že škodu způsobenou nezletilým mladším třinácti let nahradí ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled.
  • V případě škody způsobené nezletilým mladším třinácti let za škodu plně odpovídá ten, kdo zanedbal náležitý dohled, v případě nezletilého, který dovršil třináct let, je odpovědnost společná. 
Jednou z klíčových otáz

Související dokumenty

Pracovní situace

Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení
Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Stávka
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Dohled v základním vzdělávání
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů

Poradna

Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Poškozená tabule - náhrada škody
Rozchod na školní akci
Doplňková činnost
Odpovědnost
Bezpečnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Odpovědnost za škodu při odborné praxi

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník