Jak na děti v ZUŠ v době války? - část 1.

Vydáno: 9 minut čtení

Slavný dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., kdysi napsal, že má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímajícím. Jak ale pro ně takové prostředí vytvořit, když za humny zuří válka?

Jak na děti v ZUŠ v době války? – část 1.
Bc.
Jiří
Stárek
ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Stálé konference ředitelů, ředitel ZUŠ Hostivař
Obtížně dnes můžeme v záplavě informací, které na děti doléhají ze všech stran, korigovat jejich dopady. Pokud byl před pár stovkami let problém ve školství nalézání co nejlepších cest v předávání vědění v co možná největší míře, dnes je problém přesně opačný. Je možné uchránit děti před záplavou informací a uchovat jejich psychické zdraví před zprávami, které mohou jejich zdravý vývoj ohrozit?
Tu otázku by si měly klást především rodiče.
My pedagogové máme nesrovnatelně méně prostoru k t

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Žáci-cizinci základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Komisionální zkouška žáka střední školy
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Žákovská a studentská samospráva
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)

Poradna

Výuka Aj
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Bezpečnost
Kvalifikace
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přijetí cizince do základní školy
Problémy ve třídě