Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2021/2022

Vydáno:

Článek shrnuje základní činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku 2021/2022 v základní a střední škole. Pokud se určité části článku vztahují pouze na základní školy nebo střední školy určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

 

září
Začátek školního roku 2021/2022 bude pro výchovného poradce a metodika prevence spojen jak s tradičními činnostmi, tak některými novými aktivitami vyplývajícími z nové právní úpravy, změny RVP nebo z „nestandardního“ průběhu školního roku 2020/2021.
K obvyklým aktivitám patří zejména:
*
vyhodnocení splnění programu poradenských služeb ve škole (viz § 7 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů)a jeho případná aktualizace; přitom je nutné brát v potaz zkušenosti s poskytováním poradenských služeb v průběhu vzdělávání distančním způsobem a návratem žáků k „prezenčnímu“ vzdělávání; inspirací smysluplné změny programu poradenských služeb budou zajisté i Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022 a Plán hl

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2023/2024
VP a další poradenští pracovníci
Školní psycholog na základní škole
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ukončení školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Učící se komunity učitelů

Poradna

Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce
Kvalifikace
Ochrana osobních údajů
Školní psycholog a jeho financování