Ohrožování výchovy dítěte

Vydáno:

Listina základních práv a svobod v článku 32 zaručuje zvláštní ochranu dětí a mladistvých. Ochrana je poskytována napříč právním řádem od předpisů soukromoprávních po předpisy veřejnoprávní. Aby z dítěte vyrostl kvalitní člověk, je potřeba pozitivně na něj a ovlivňovat jeho jednání a chování a poskytnout mu tak dostatek kladných vzorů pro jeho život. V následujícím textu bych se rád věnoval právní úpravě, důsledkům a některým aspektům trestněprávního postihu jednání narušujícího ochranu dětí a mladistvých, kterou jim zaručují trestní předpisy.

Ohrožování výchovy dítěte
PhDr. Mgr.
Petr
Konečný
právník, Univerzita Karlova, specialista managementu vzdělávání
Trestný čin ohrožování výchovy dítěte je jedním z trestných činů, jejichž postihování poskytuje ochranu dětem. Četnost jednání naplňujících znaky tohoto trestného činu, jak ukazuje graf níže, je na vzestupu. Jak uvedu dále, trestněprávní ochrana dětí u tohoto trestného činu je namístě, neboť nejen zvýšený nápad případů u soudů, ale i intenzita takové trestné činnosti je vyšší a její provedení častější a sofistikovanější.
Graf z dat MV ČR a Policie ČR sestavil autor.
Trestní zákoník upravuje trestný čin ohrožování výchovy dítěte v § 201.1) Pachatel naplní skutkovou podstatu tohoto trestného činu, jestliže ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte, osoby mladší 18 let, tím, že:
a)
svádí dítě k zahálčivému nebo nemravnému životu,
b)
umožní dítěti vést zahálčivý nebo nemravný život,
c)
umožní dítěti páchání trestné činnosti či žití jiným zavrženíhodným způsobem nebo mu pro to přímo vytvoří podmínky (např. prostitu

Související dokumenty

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
40/2009 Sb. trestní zákoník
89/2012 Sb. občanský zákoník

Pracovní situace

Výchovná opatření a jejich zveřejňování
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Malotřídní základní škola - legislativa
Jak na modrou velrybu
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Evidence pracovní doby ve školství
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek

Poradna

Jmenování ředitele
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD