Činnosti základních škol v prvním pololetí školního roku 2019/2020

Článek je zaměřen na podstatné činnosti základní školy v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby základní škola vycházela z aktuální právní úpravy. Jednotlivé popsané situace a aktivity se vztahují na základní školy veřejné, soukromé i církevní. V případě, že se činnost týká pouze základních škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Činnosti základních škol v prvním pololetí školního roku 2019/2020
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právnička, specialistka na školskou legislativu, www.monikapuskinova.cz
ZÁŘÍ
V rámci školního roku 2019/2020, který začíná 1. 9. 2019, bude zahájeno období školního vyučování v pondělí 2. 9. 2019.
Je pravděpodobné, že již od začátku školního roku základní školy přijmou určitá organizační opatření (typicky určí počet tříd a počet žáků ve třídách) navazující na reformu financování regionálního školství zahájenou 1. 1. 2020. V tomto ohledu je vhodné připomenout, že použití některých ustanovení novelizované vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, bylo přechodným ustanovením odloženo k 1. 1. 2020. Na tuto skutečnost byli ředitelé základních škol upozorněni již v dopise náměstka Václava Pícla ze dne 10. srpna 2018: „Do 31. prosince 2019 se v otázce způsobu financování stejně jako v otázce počtů žáků ve školách a třídách stanovených v § 4 vyhlášky

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Malotřídní základní škola - legislativa
Školský zákon a jeho vyhlášky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku

Poradna

Škola v přírodě
Doprovod do školy
Sloučení škol
Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky