Bylo nebylo: Pozitivní bod obratu ve školní historii žáka

Vydáno:
Pohádky o překvapivých bodech obratu mají kouzelnou moc. Příběhy jako Popelka
a Ošklivé káčátko zaměřují naši pozornost na magické okamžiky transformace, kdy chudé a zavržené postavy nabydou novou osobnost, stanou se krásnými, silnými a úspěšnými. Podobné body obratu rádi zažíváme ve filmech vyobrazujících profesní dráhu učitelů
na cestě k mistrovství1)
, v nichž sledujeme jedince zápasícího v neutěšených podmínkách a vítězícího jim navzdory. Inspirují nás knihy popisující školy v chudých čtvrtích, které se dokázaly vypracovat z nejspodnějších příček žebříčku mezi nejlepší v okrese díky unikátnímu vzdělávacímu programu, aby tak dokázaly, že změna je možná

2).

Edukace obratu

Všechny tyto body obratu pokaždé souvisejí s vlastní podstatou vzdělávání, totiž s úsilím o
rozvoj a proměnu člověka
. V dokumentu
Učení je skryté bohatství
(UNESCO, 1996) je ústřední úkol vzdělávání vymezen jako závazek „umožnit každému z nás … plně rozvinout a uplatnit veškerý náš tvořivý potenciál“ (s. 4). Ostatně i náš významný psycholog profesor Zdeněk Helus opakovaně vyzdvihoval tzv.
edukaci obratu
. Tímto pojmem je myšlena osobnostně rozvíjející výuka, komplexní edukační péče v protikladu k zúženému pojetí tzv. výukové transmise redukující vyučování co do svých cílů, metod a hodnocení na osvojování si učiva a na žákovu způsobilost reprodukovat je při zkoušení. Při osobnostně rozvíjející výuce učitel spíše
reflektuje nad činiteli úspěchu či neúspěchu
– obtíže při zvládání učiva nemusí být a zpravidla ani nejsou nutně dány absencí nějaké vrozené dispozice na straně žáka, ale častěji nevyužíváním této dispozice, která se nemůže aktualizovat v podmínkách určovaných školou. V osobnostním pojetí výuky učitel směřuje žáka k nalezení a rozvoji potencialit, k odblokování jeho výkonových a vývojových možností. Mladý člověk se postupně sám orientuje v tom, kým je, co dokáže, co si má o sobě myslet, co musí se sebou udělat a jakou podobu je třeba vtisknout svému životu.
Vraťme se však zpět k pojmu v nadpisu. Pohádky, filmy a knihy o bodech obratu nás oslovují ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, poskytují nám naději, protože naznačují, že životy lidí nejsou předem pevně dané; z těchto okamžiků čerpáme důležité morální ponaučení o schopnosti člověka
vzepřít se životnímu údělu
a o jeho šancích na sebeurčení. Za druhé, ve chvílích obratu jsme očitými svědky vzácné schopnosti učitelů předat žákům vládu vzdorovat daným podmínkám; tato schopnost ztělesňuje naši víru v čarovnou moc vzdělávání
transformovat životy lidí
. Příběhy bodů obratu nám ukazují, že pedagogové mohou studentům změnit celý jejich život.
Výzk