Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

MŠMT vydává Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/2013-210 upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.9.2013.

Související dokumenty

Pracovní situace

Revize RVP
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Školní program EV a jeho tvorba
Mediální vzdělávání
Bílá kniha
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Malotřídní základní škola
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Plány činnosti - srpen 2021
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vzory