Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření

Vydáno:

Cílem článku je shrnout obsah novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, který souvisí s poskytováním podpůrných opatření.

Podpůrné opatření „pedagogická intervence“
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“), která nabyla účinnosti 1. 1. 2021, podstatným způsobem mění vymezení podpůrného opatření „pedagogická intervence“a podmínky jeho poskytování.
Podpůrné opatření „pedagogická intervence“, které bylo chápáno do 31. 12. 2020 jako podpůrné opatření druhéhoa vyššího stupně, je v důsledku novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.1) od 1. 1. 2021 definováno jako podpůrné opatření prvního stupně spojené s/se
*
určitým účelem,
*
skupinou škol a školských zařízení, která je poskytují,
*
organizací jeho poskytování.
V tomto ohledu je zásadní nový § 4a vyhlášky č. 27/2016 Sb.
§ 4a
Pedagogická intervence
1.
Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vz

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Novela maturitní vyhlášky
Bezplatné poskytování učebnic
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek

Poradna

Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce