Inkluzivní inspirace napříč Evropou

Vydáno: 14 minut čtení

DYS-centrum® Praha, z. ú., je již druhým rokem zapojené do mezinárodního projektu „Additional support and Mediated learning in Inclusive education – ASUMIE“. Jak už z názvu plyne, výstupy projektu si kladou za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání. Přidanou hodnotou mezinárodních projektů je možnost sdílet zkušenosti s partnery z různých zemí Evropy. Zeptali jsme se proto některých z nich, jak funguje inkluze u nich, čím bychom se mohli inspirovat.

Inkluzivní inspirace napříč Evropou
Lenka
Krejčová
Vedla rozhovory, odborná editorka Školního poradenství v praxi,
Gunvor Sonnesyn a Morten Hem, organizace Pedverket, Norsko
Když se zamyslíte nad inkluzí ve své zemi – co pokládáte za inspirativní, na co jste hrdí?
V Norsku se inkluze řešila ve třech klíčových oblastech současně: I) bezbariérový přístup do veřejných institucí, budov, dopravy apod. pro všechny; II) umožnění nezávislého života jedincům s velmi komplexními speciálními potřebami, kteří doposud žili v institucích; III) inkluzivní vzdělávání. V projektu ASUMIE se zaměřujeme na vzdělávání, proto zmíníme především to. Už v roce 1976 vyšel školský zákon, který umožnil vzdělávání ve školách hlavního proudu všem dětem i dospívajícím. Od té doby se vyvíjely různé postupy, jak podpořit toto právo na společné vzdělávání. V praxi se tedy stalo, že všechny děti, bez ohledu na jejich speciální potřeby, mají právo navštěvovat nejbližší školu v místě bydliště, což se také zpravidla děje. Ve městech, kde je více možností vzdělávání, nabízejí některé školy komplexnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami než jiné, takže si je rodiče častěji volí pro své potomky

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Adaptační koordinátor
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Individuální výchovný plán
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy