Přípravná třída jako významný pomocník pro plynulý přechod dětí z mateřské školy do základní školy

Vydáno:

Přípravné třídy nejsou v systému českého školství žádnou novinkou, avšak velice často o jejich existenci veřejnost neví. Pokud o přípravné třídě někdy někdo slyšel, často nemá představu, co to vlastně přípravná třída je a k čemu slouží. Považuji tedy za užitečné nastínit to, v čem je přípravná třída pro děti i jejich rodiče přínosem. S předškolními dětmi pracuji deset let, z toho šest let v mateřské škole a čtyři roky v přípravné třídě základní školy. Domnívám se tedy, že mohu objektivně posoudit přínos přípravné třídy pro děti, které se zde vzdělávají.

Přípravné třídy jsou zřizovány při základní škole a jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy předškolákům a dětem s doporučeným odkladem povinné školní docházky, u nichž se předpokládá, že zařazení dětí do této třídy pomůže vyrovnat jejich vývoj. Přípravné třídy pracují dle RVP PV, avšak organizace školního roku je stejná jako pro základní školy. V přípravné třídě se vzdělává 10–15 dětí. Díky nižšímu počtu dětí, ve srovnání s běžnou třídou mateřské školy, je pro třídního učitele mnohem snazší s dětmi pracovat individuálněji a i

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Kvalifikační dohoda
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Dohled v předškolním vzdělávání
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Strategické řízení a plánování v digitální škole
ET 2020
Strategie celoživotního učení
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké činnosti pro oblast vysokých škol
Národní strategie finančního vzdělávání
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě