Přijímaní dítěte do mateřské školy, povinné očkování a výhrada svědomí

Vydáno: 12 minut čtení

Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena předškolním zařízením povinnost přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. To se netýká předškoláků, kteří plní povinné předškolní vzdělávání.

Přijímaní dítěte do mateřské školy, povinné očkování a výhrada svědomí
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany osobních údajů, pracovní právo, poskytování sociálních služeb a svobodný přístup k informacím
Tato povinnost a v podstatě překážka pro předškolní vzdělávání se setkává se značnou nelibostí rodičů neočkovaných dětí. Jednou z cest, jak uvedenou povinnost překonat, je uplatnění tzv. výhrady svědomí.
Žádost o uznání výhrady svědomí nemůže být ředitelem školy opomenuta, musí s ní být být naloženo postupem, který vyplývá z poměrně bohaté judikatury českých i evropských soudů.
Dosavadní judikatura
Výjimka výhrady svědomí ve vztahu k očkování byla Ústavním soudem České republiky dovozena z ústavního práva nálezem č. I. ÚS 1253/14. Ústavní soud svým nálezem požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očko

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Neočkované dítě v mateřské škole
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Novela vyhlášky o školním stravování
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Povinné předškolní vzdělávání
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?

Poradna

Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Zmocnění zdravotníka
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Volby do školské rady
Pedagogické koncepce
Dohoda o výkonu práce z domova

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)