Alkohol ve škole z pohledu primární prevence

Vydáno: 4 minuty čtení

V době předprázdninové se na nás obrátilo nezávisle na sobě nemálo pedagogů, kteří se „potýkali“ s řešením situace, kdy žák přinesl do školy alkohol. Nejčastěji dotazy směřovali do legislativní oblasti, zejména k povinnosti školy informovat rodiče, OSPOD či policii. Je pochopitelné, že pedagogové řeší také své bezpečí ve snaze vyhnout se postihu ze strany kontrolních orgánů. Oznamovací povinnosti jsou upraveny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a trestním zákoníku, některé konkrétní příklady pak jsou zpracovány na webu Šance dětem. 1) Rádi bychom se však na problém podívali i z perspektivy primární prevence.

Alkohol ve škole z pohledu primární prevence
Mgr.
Pavel
Dosoudil
etoped,
Alkohol je v naší společnosti nejrozšířen

Související dokumenty

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník
20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Pracovní situace

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Jak na modrou velrybu
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Minimální preventivní program
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Adaptační kurzy
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Školní metodik prevence
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Šikana ve školní třídě
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Školní psycholog na základní škole
VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Poradna

Problémy ve třídě