Vliv novely zákona o ochraně veřejného zdraví na praxi mateřských a základních škol

Zákonem č. 267/2015 Sb. byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Článek vyčleňuje změny zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou spojeny s činností škol mateřských a základních. V této části novela nabývá účinnosti 1. 12. 2015.

Vliv novely zákona o ochraně veřejného zdraví na praxi mateřských a základních škol
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialista na školskou problematiku
Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí
Připomeňme, že v části zákona Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí se upravují:
-
Hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti (§ 7),
-
Zotavovací akce (§ 8),
-
Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci (§ 9),
-
Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci (§ 10),
-
Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby (§ 11),
-
Jiné podobné akce pro děti (§ 12),
-
Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy (§ 13).
V praxi škol se uvedená ustanovení používají zejména v případě konání školy v přírodě, případně jiné zotavovací akce.
Hygienické požadavky na prostory a provoz (§ 7)
Změna ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví nezakládá povinnosti pro nové subjekty. Vymezuje subjekty, na které dosud dopadala. Přitom obecněji definuje živnosti s předmětem činnosti péče o děti předškolního věku, výuky ve školách a zařízeních nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení.
Použití obecného pojmu „škola“ (§ 9, 10 a 11)
Text § 9 (Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci), § 10 (Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v přírodě a zotavovací akci) a § 11 a nadpis § 11 (Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoby) se terminologicky upravuje v souladu se školským zákonem a označení „mateřská škola“ a „základní škola“ se nahrazuje obecným pojmem „škola“.
Oprávnění zmocněnce (§ 9)
Jak je známo, škola může vyslat dítě na školu v přírodě pouze za určitých podmínek. Ty jsou doloženy posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte a písemným prohlášením, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a že ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Podle novelizovaného znění ustanovení § 9 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví může nejen zákonný zástupce dítěte, ale i fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil,
a)
potvrdit v písemném prohlášení, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a že ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření,
b)
předat vysílající škole posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení.
Doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti zdravotníka a osoby činné jako dozor (§ 10)
Doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník se prodlužuje z jednoho na dva roky. Současně se zachovává stávající zákonná úprava týkající se nutnosti vydání nového posudku v případě změny zdravotní způsobilosti uvedené osoby.
Zdravotnické profese pro výkon funkce zdravotníka (§ 11)
Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví obsahuje výčet zdravotnických profesí pro výkon funkce zdravotníka na zotavovací akci pro děti a školu v přírodě. Novelizované znění tohoto ustanovení je rozšířeno o profese „lékař“, „zubní lékař“, „zdravotnický záchranář“ a „zdravotnický asistent“. Tím se vysílajícím školám také rozšiřují možnosti zajištění zdravotníka v souladu se zákonem.
Zrušení povinnosti předem zabezpečit péči praktického lékaře (§ 11)
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zrušila povinnost školy zabezpečit pro zotavovací akce a školy v přírodě v místě jejich konání předem péči praktického lékaře dostupného z místa konání akce nebo školy v přírodě. Tato povinnost je do 30.11.2015 upravena ustanovením § 11 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně veřejného zdraví. Tím se zrušuje povinnost školy, kterou škola jen s obtížemi splnila, neboť praktičtí lékaři odmítali převzít do dočasné péče osoby, které neregistrují.
Povinné očkování dítěte
V části zákona upravující Očkování a spolupráce orgánů ochrany veřejného zdraví se zdravotnickými zařízeními bylo mimo jiné novelizováno ustanovení § 50, které je známé zejména mateřským školám. Důvod spočívá v tom, že toto ustanovení zákona stanoví mateřským školám povinnost přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Do 30. 11. 2015 se uvedená povinnost vztahuje také na zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu a poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině. Od 1.12.2015 se výčet subjektů, které mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, rozšiřuje o právnické osoby, které v režimu mimo rámec živnosti provozují činnost, jejímž předmětem je pečovat o děti ve věku do tří let.
Dále od 1. 12. 2015 ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví nově obsahuje výjimku z uvedeného pravidla přijímání dětí. Výjimka se vztahuje na:
a)
zařízení vyjmenovaná v § 46 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, dětské domovy pro děti do 3 let věku, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, obdobná zařízení, byla-li soudem nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova,
b)
zařízení, do nichž je docházka povinná; uvedeným zařízením může být do budoucna např. mateřská škola, pokud se v ní bude plnit povinná školní docházka.
Od 1. 12. 2015 se uplatní pravidlo zakotvené v ustanovení § 92k odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví: Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, mateřská škola, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako osoba uvedená v § 50 se dopustí správního deliktu tím, že přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad. Dle § 92k odst. 6 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví se za uvedený správní delikt uloží pokuta do 500 000 Kč.
Správní delikty
Od 1. 12. 2015 zákon o ochraně veřejného zdraví vymezuje nejen výše uvedený správní delikt na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví (§ 92k zákona o ochraně veřejného zdraví), ale i další správní delikty, které mají souvislost s činností mateřské nebo základní školy. Jedná se o správní delikty na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých (§ 92d zákona o ochraně veřejného zdraví) nebo správní delikty na úseku vnitřního prostředí stavby a venkovní hrací plochy (§ 92e zákona o ochraně veřejného zdraví).
Interní předpisy školy
Pokud škola postupuje při organizaci školy v přírodě, lyžařského výcvikového kurzu nebo jiné ozdravné akce podle interní směrnice, doplní do nich pasáže upravující oprávnění zmocněnce, upraví pravidla související s dobou platnosti posudku o zdravotní způsobilosti zdravotníka a osoby činné jako dozor a se zdravotnickými profesemi pro výkon funkce zdravotníka, zruší pasáž stanovující povinnost školy zabezpečit pro zotavovací akce a školy v přírodě v místě jejich konání předem péči praktického lékaře dostupného z místa konání akce nebo školy v přírodě.
Závěr
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví se promítne do zajištění školy v přírodě, lyžařského výcvikového kurzu nebo jiné ozdravné akce, zejména v souvislosti s prodloužením doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti zdravotníka a osoby činné jako dozor, rozšířením výčtu zdravotnických profesí pro výkon funkce zdravotníka a zrušením povinnosti zabezpečit pro zotavovací akce a školy v přírodě v místě jejich konání předem péči praktického lékaře dostupného z místa konání akce nebo školy v přírodě.
Výjimka z pravidla „povinného očkování“ bude pro mateřské školy aktuální v případě, že se v mateřské škole bude plnit povinná školní docházka.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Únor 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů