Otazníky nad zdravotnickým zákonem

Vydáno:

Projednávání kontroverzního návrhu novely zákona o veřejném zdraví bylo 12. 2. 2015 staženo z plenární schůze Poslanecké sněmovny. Česká rada dětí a mládeže (dále jen „ČRDM“) se rozhodla alespoň ve stručnosti publikovat své hlavní připomínky k novele.

Otazníky nad zdravotnickým zákonem
Ing.
Aleš
Sedláček
 
předseda České rady dětí a mládeže
 
Upravit
sankce
§ 92, které mají dopad na pořadatele škol v přírodě a zotavovacích a jiných podobných akcí. Pokuty, které jsou tam navržené, jsou likvidační (mohou se i kumulovat) a je potřeba je podrobit revizi (seznam sankcí naleznete níže).
 
Odstranit zbytečnou
administrativní zátěž
pro rodiče, které posílají děti na zotavovací akce. ČRDM podporuje pozměňovací návrh poslance Jana Farského.
 
§ 9 odst. 1 písm. a)
očkování jako podmínka účasti
na škole v přírodě a zotavovací akci je neopodstatněná. Navíc Ministerstvo zdravotnictví využívá pořadatele (učitele, dobrovolníky v dětských organizacích, sportovce, pracovníky DDM apod.) jako nástroj tlaku na rodiče, a to pod obrovským strachem z likvidačních sankcí. Úplně stačí, když provozovatel „bude vědět“, zda je dítě očkované.
Změny bychom viděli tedy ve výše popsaných paragrafech, preferovali bychom
vrácení novely
předkladateli, jelikož se domníváme, že předloha je v části zotavovacích akcí připravená bez jakékoli diskuze s cílovou skupinou a respektuje pouze snahu Ministerstva zdravotnictví na vyšší proočkovanost.
Takováto komunikační strategie povede k přesnému opaku: místo toho, aby stát rodičům vysvětloval, proč je nutné a důležité, aby nechali očkovat své děti, tak uloží pokuty těm, kteří by - byť nedopatřením - vzali tyto děti na školu v přírodě. Na školu v přírodě s těmi stejnými dětmi, s nimiž sedí celý rok v jedné místnosti...
Některé v novele stanovené povinnosti jsou nesprávně formulovány, jiné přinášejí neúčelnou administrativní i finanční zátěž a další přinášejí povinnost stát se nástrojem pro vymáhání dodržovaní dalších povinností, které zákonným zástupcům zákon stanoví ( jako je tomu v případě podmínění účasti na zotavovací akci splněním očkovací povinnosti). Hrozba vychází především z horní hranice sankce, která může být provozovateli zotavovací akce uložena za porušení správní povinnosti.
„Z našich zkušeností vyplývá, že v současné době jsou provozovatelům za administrativní pochybení ukládány sankce v řádu několika set až několika tisíc korun,“
říká Aleš Sedláček, předseda ČRDM. Horní hranice pokuty za správní delikt je totiž v návrhu novely stanovena na 100 000 až 500 000 Kč. Nárůst horní hranice sankce povede pravděpodobně ke skokovému nárůstu výše sankcí. Je nepravděpodobné, že budou udělovány výhradně sankce ve výši 1-2 % horního limitu sankce. Taková sankce může představovat pro všechny dobrovolné pracovníky s dětmi obrovskou psychickou zátěž a pro všechny organizace pracující s dětmi a mládeží, ale i např. školská zařízení, hrozbu nebo alespoň naprosto nepřiměřený finanční závazek, kterému ani nemohou v rámci svých rozpočtů dostát.
Sankce tohoto typu nemá již preventivní či výchovný charakter, ale spíše demotivuje a odrazuje od pořádání jakýchkoliv akcí s dětmi. Věříme, že záměrem zákona primárně není odrazovat - potažmo likvidovat - ty, kteří se snaží pracovat s dětmi, a že poslanci vrátí návrh novely k přepracování.
§ 92d - Správní delikty na úseku výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých
odst. 1 - relevantníi pro
poskytovatele služby
- „dětské skupiny nad 12 dětí současně“;
delikt
spočívá v nesplnění hygienických požadavků na provoz, prostorové podmínky, vybavení, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid nebo nakládání s prádlem; sankce - pokuta do 500 000 Kč.
odst. 3 - relevantní pro
školu
(ŠvP) a
pořádající osoby
- zotavovací akce (§ 8 odst. 2), výchovně-rekreační tábor (§ 11a - POZOR! - není to tábor obecně, ale ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí; ustanovení cílí na tábory, které jsou „zařízením sociálně-právní ochrany dětí“, kdy pořadatelem podle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí - viz důvodová zpráva, bod 50 analyzované novely - může být jen pověřená fyzická osoba, právnická osoba, obec nebo kraj);
delikt
spočívá v:
 
nesplnění ohlašovací povinnosti (1 měsíc před zahájením akce - termín a místo konání, počet dětí a ostatních osob, způsob zabezpečení pitnou vodou, způsob zajištění stravování, popřípadě rozbor vody) - jako
sankce
hrozí pokuta až 50 000 Kč;
 
vyslání nebo přijetí dítěte, které je zdravotně nezpůsobilé a/nebo se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo dítěte, které jeví známky akutního onemocnění, a/nebo dítěte, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem přišlo do styku s FO nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo mu je nařízeno karanténní opatření, a/nebo dítěte, jehož rodič nepředložil posudek lékaře a/nebo bezinfekčnost - jako sankce hrozí pokuta až 100 000 Kč;
 
nesplnění povinnosti podle § 11 odst. 1 (zajistit na akci: kvalifikovaného zdravotníka, kvalifikované fyzické osoby činné při akci, vrácení posudků lékaře zákonným zástupcům dětí po skončení akce, vybavení lékárničky, vedení zdravotnického deníku a další dokumentace, informování osoby pečující o dítě o zdravotním stavu dítěte v průběhu akce) - jako
sankce
hrozí pokuta až 100 000 Kč.
odst. 4 - relevantní pro
školu
(ŠvP),
pořádající osoby
- zotavovací akce (§ 8 odst. 2), výchovně-rekreační tábor (§ 11a), jiná podobná akce pro děti (§ 12);
delikt
spočívá v:
 
přijetí fyzické osoby činné na akci jako zdravotník, dozor nebo osoba činná při stravování, aniž by osoba splňovala podmínky zákona (§ 10 odst. 1 - zdravotní způsobilost, zdravotní průkaz, vstupní lékařská prohlídka) - jako sankce hrozí pokuta až 100 000 Kč;
 
nesplnění povinnosti podle § 84 odst. 1 písm. k) - tj. nedodrží podmínky konání akce stanovené orgány ochrany veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru - jako sankce hrozí pokuta až 500 000 Kč.
odst. 5 - relevantní pro
školu
(ŠvP),
pořádající osoby
- zotavovací akce (§ 8 odst. 2), výchovně-rekreační tábor (§ 11a); delikt spočívá v:
 
nedodržení hygienických požadavků pro umístění zotavovací akce/tábora, členění stavby nebo zařízení, vybavení, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstranění odpadků nebo splaškových vod, pro ubytování, stravování nebo režim dne nebo nedodržení zákazu nebo podmínky podávání některých potravin - jako
sankce
hrozí pokuta až 500 000 Kč;
 
nezajištění instruktáže fyzických osob činných na akci ve smyslu § 11 odst. 2 (instruktáž o hygienických požadavcích na akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily) - jako
sankce
hrozí pokuta až 20 000 Kč.
odst. 6 - relevantní pro
pořadatele jiné podobné akce pro děti
(§ 12),
delikt
- nezajištění hygienicky nezávadného stavu zařízení nebo zásobování akce pitnou vodou, jako sankce hrozí pokuta až 100 000 Kč.
§ 92k - Správní delikty na úseku předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a předcházení vzniku jiného ohrožení zdraví
odst. 4 - relevantní pro poskytovatele služby - dětská skupina, MŠ, provozovatel živnosti nebo
PO vykonávající činnost, v jejíž náplni je péče o dítě do 3 let věku
(tedy i lesní mateřská škola);
delikt
spočívá v přijetí dítěte, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad (zřejmě o imunitě nebo trvalé kontraindikaci), jako
sankce
hrozí pokuta do 500 000 Kč.
§ 92m - Správní delikty na úseku provozních řádů
Váže se k povinnosti vypracovat provozní řád v případě provozování živnosti ubytovací služby nebo poskytování ubytování v rámci provozování hostinské činnosti.
odst. 1 - relevantnípro ty,
kdo poskytují ubytovací služby nebo provozují hostinskou činnost, delikt
spočívá ve:
 
výkonu činnosti bez provozního řádu, i když měl být vypracován,
 
neseznámení zaměstnance s provozním řádem,
 
nezajištění dodržování provozního řádu,
 
neprovedení úpravy provozního řádu na základě nařízení orgánů ochrany veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru;
 
jako sankce hrozí pokuta až 1 milion korun.
Novelizace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
novelizace
 
§ 29 odst. 1 písm. f) -
delikt
nezajištění podrobení se stanovenému pravidelnému očkování nezletilé FO -jako
sankce
hrozí pokuta do 10 000 Kč;
 
§ 29 odst. 1 písm. r) - poskytovatel služby dětská skupina o více než 12 dětech současně;
delikt
nesplnění hygienických požadavků na provoz - jako
sankce
hrozí pokuta do 500 000 Kč.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský zákon a jeho vyhlášky
Únikové cesty
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Pracovní prostředí
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů