Klasifikační práce ve školství a spisová služba

Vydáno: 3 minuty čtení

Normativní definicí spisové služby je, že „výkonem spisové služby [se rozumí] zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností“ [§ 2 písm. l) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „AZ“].

Klasifikační práce ve školství a spisová služba
M