Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením

Vydáno: 6 minut čtení

Poradenské služby poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry jsou bezesporu užitečnými, dětmi, žáky i studenty škol hojně poptávanými a využívanými službami. Cílem textu je stručně analyzovat současnou právní úpravu poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízení optikou následující otázky: Lze poskytovat poradenské služby online způsobem?

Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školství,
Právní předpisy zakotvující poskytování poradenských služeb školskými poradenskými zařízeními
Podle § 116 školského zákona školská poradenská zařízení
*
zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činn

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní psycholog na střední škole
Školní metodik prevence
Adaptační kurzy
Jednání výchovné komise
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Školní psycholog na základní škole
Minimální preventivní program

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních