Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení - Změny za období prosinec 2011

Vydáno:
Právní předpisy významné pro práci škol a školských zařízení
PaedDr.
Jan
Mikáč
poradenské služby ve školství
Sbírka zákonů

Zákon č. 352/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 123/2011 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2012
Doplňují se požadavky na psychologická vyšetření psychické způsobilosti pedagogů. Dosavadní posudky zůstávají v platnosti.

Zákon č. 357/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 126/2011 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2012
Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie.

Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 128/2011 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2012
Nově je vymezen pojem nelegální práce jako závislé práce konané mimo pracovněprávní vztah.
Ruší se
povinnost zaměstnavatelů oznamovat do 10 kalendářních dnů úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a také jejich obsazení.
Mění se (zpřísňují)
podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a pro podporu v nezaměstnanosti.
Mezi osoby se zdravotním postižením již nepatří osoby uznané Úřadem práce za osoby zdravotně znevýhodněné.
Doposud vydaná rozhodnutí budou platit po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do 1. 1. 2015. Po tuto dobu budou tyto osoby pro účely plnění povinného podílu považovány stále za osoby se zdravotním postižením.
Ruší se institut chráněné pracovní dílny.
Zpřísňují se podmínky pro poskytnutí příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě.
Omezují se
možnosti poskytování výrobků nebo služeb pro účely plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením – není možné je již získávat od chráněných dílen a zbývající poskytovatelé mají stanoven limit pro dodání služeb nebo výrobků, které jsou uznávány jako náhradní plnění.

Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 128/2011 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2012
 
Ze zákoníku práce
mizí všechny odkazy na občanský zákoník.
 
Nová koncepce neplatnosti právních úkonů.
 
Od
pracovní smlouvy
je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce.
 
Pravidelné pracoviště
pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.
 
Zkušební doba
při vzniku pracovního poměru u vedoucích pracovníků může činit
až 6 měsíců.
 
Dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou
mezi týmiž smluvními stranami lze sjednat až na dobu tří let. To lze opakovat celkem třikrát (ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou), tedy celkem na 9 let.
Dosavadní výjimky se ruší
(možnost řetězení pracovních poměrů na dobu určitou při zástupech za mateřskou dovolenou, dlouhodobě nepřítomného a z vážných provozních důvodů).
 
Zavádí se
nový výpovědní důvod
– pro porušení léčebného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zvláště hrubým způsobem. Výše odstupného je odvozována od doby trvání pracovního poměru ke dni jeho skončení ( jedno až trojnásobek).
 
Rozsah práce, které je možné během roku odpracovat
na dohodu o provedení práce, se zvyšuje ze 150 na 300 hodin. Pokud u pracovníka na dohodu bude činit měsíční výdělek více než 10 000 Kč, odvádí se pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění ( jako u pracovního poměru s dohody o pracovní činnosti), v takovýchto měsících bude účasten nemocenského a důchodového zabezpečení.
 
Maximální délka směny
činí 12 hodin – jak při rovnoměrném, tak i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby.
 
Volnější pojetí
pružné pracovní doby.
Přísnější požadavky
na evidenci pracovní doby.
 
Zaměstnanci, kterému přísluší
příplatek za vedení
podle § 124, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.
 
Možnost poskytnutí tzv.
cílové odměny
za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu.
 
Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu může být sjednán také individuálně.
 
Zaměstnanci, který nedal souhlas s bezhotovostním způsobem výplaty, bude možné při obtížných provozních podmínkách
výplatu zasílat poštou. Výplatu není nutné zasílat jen na účet zaměstnance, ale
na jakýkoli účet zvolený zaměstnancem.
 
Možnost krátit stravné při pracovních cestách, kde bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatné stravování, se mění na povinnost.
Přísnější (úspornější) podmínky poskytování stravného.
 
U dovolené se již
nerozlišuje se mezi dovolenou v rozsahu do 4 týdnů a nad 4 týdny. Dovolenou nebude již nastupovat zaměstnanec ze zákona. Pokud zaměstnavatel neurčí dovolenou nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku, má právo určit si čerpání dovolené také zaměstnanec.
 
Dovolená nepropadá uplynutím následujícího kalendářního roku.
Zpřísnění pravidla proplácení dovolené
– zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům vysokých škol bylo možné proplatit pouze 4 týdny dovolené, toto omezení je zrušeno.
 
Je
zrušena povinnost zaměstnavatelů vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, zejména zřizování, údržba a zlepšení zařízení pro zaměstnance, zlepšování vzhledu a úpravy pracovišť, vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců, závodní preventivní péči.
 
Rozšíření možností poskytování mimořádných odměn, zaměstnavatel si sám definuje pracovní a životní jubilea (nejen 50 let věku a první odchod do důchodu).
 
Za
nahlížení do osobního spisu
se nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti zaměstnavatelem z tohoto spisu vnějšímu kontrolnímu orgánu.
 
Potvrzení o zaměstnání
je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci i při skončení dohody o provedení práce.
 
Zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.

POZNÁMKA REDAKCE
Podrobný výklad změnových bodů věcné novely zákoníku práce, se kterými se ředitelé škol a školských zařízení ve své praxi mohou setkat, najdete v Řízení školy č. 11/2011 s. 4-7 a v tomto vydání na s. 9-12 v rubrice Pracovní právo.

Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 129/2011 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2012
Od 1. 1. 2012 se mění snížená sazba
DPH
z 10 %
na 14 %
.
Základní sazba 20 % se nemění.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Částka: 131/2011 Sb.
Datum účinnosti: 1. dubna 2012
Nová právní úprava pracovnělékařských služeb (místo stávající závodní preventivní péče). Dále upravuje posudkovou péči a vydávání lékařských posudků a postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání.
Ukončením pracovněprávního poměru platnost lékařského posudku zaniká, jde-li ale o posudek vydaný za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, platí jeho závěr i ve vztahu k dalšímu pracovněprávnímu vztahu, pokud došlo k jeho uzavření nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení toho předchozího, jde o pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, se stejným výkonem práce.
Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na
mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci.
Pokud uchazeč o zaměstnání před uzavřením pracovního poměru neabsolvuje vstupní prohlídku,
není považován za zdravotně způsobilého. Poplatek za vstupní prohlídku si hradí každý uchazeč sám, zaměstnavatel ji uhradí pouze uchazeči, se kterým uzavře pracovněprávní vztah (pokud se s ním nedohodne jinak).
Zaměstnavatelé budou muset do 31. 3. 2013 uzavřít
nové smlouvy o pracovnělékařských službách
místo dosavadních smlouvách o závodní preventivní péči.

Vyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základní sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
Částka: 133/2011 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2012
Oproti hodnotám pro rok 2011 došlo u Evropských zemí ke změně pouze u jediné země, Irska.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Částka: 136/2011 Sb.
Datum účinnosti: 1. ledna 2012
Konkretizuje nová ustanovení zákona.

Informace MŠMT
Zdroj: www.msmt.cz
Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy
bylo prodlouženo na dobu školního roku 2012/2013.
Opatření ministra, kterým se mění
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, č.j. 35455/2011-23, 23. 11. 2011. Je na rozhodnutí ředitele školy, zda určí dvě nebo tři povinné zkoušky profilové části státní maturitní zkoušky.
Opatření ministra, kterým se vydává
dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání a vzdělání v konzervatoři, č.j. 28 346/2011-23, 15. 11. 2011.
Informace ČŠI
Zdroj. www.csi.cz
Informace k pilotnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, zveřejněné testy, vyhodnocení projektu.
Věstník MŠMT č. 12/2011
 
Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2011
 
Informace o statistickém zjišťování v roce 2012 – výkaz S 53-01
 
Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
 
Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXVII (2011)

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

352/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
357/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
367/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
365/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
370/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

379/2011 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti