Uznání uceleného dosaženého vzdělání

Charakteristika uznání uceleného dosaženého vzdělání

Související dokumenty

Pracovní situace

Uznání částečného dosaženého vzdělání
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vyřizování stížností - směrnice
Ukončení přerušení vzdělávání
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Správní řízení - střední školy

Poradna

Kvalifikace
Kvalifikace
Přijímání ke vzdělávání
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ
Uznání částečného dosaženého vzdělání

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vzory