Povinnost zákonného zástupce předložit škole doporučení školského poradenského zařízení

Vydáno: 7 minut čtení

Zákonní zástupci často řeší otázku, jak mají naložit se zprávou z poradenského zařízení. Mají ji předložit škole, když je na ní uvedeno, že je pro potřeby rodičů? Potřebuje vůbec škola informace v ní obsažené? Jakým způsobem mohou zaměstnanci zacházet se zprávou a kdo se s informacemi o dítěti může seznámit?

Povinnost zákonného zástupce předložit škole doporučení školského poradenského zařízení
JUDr.
Eva
Janečková
právník na Úřadu městské části Praha 8, zaměřuje se na oblast ochrany osobních údajů, pracovní právo, poskytování sociálních služeb a svobodný přístup k informacím
Výstupy poradenské činnosti
Není pochyb o tom, že poradenští pracovníci zpracovávají velmi rozsáhlé spektrum osobních údajů, a to včetně údajů zvláštní kategorie [čl. 9 Obecného nařízení (GDPR)]. Velký důraz je proto třeba klást na to, komu a v jaké podobě jsou vý

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Kam sahá působnost rodičů
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Poradna

Odpovědnost
Poskytnutí informací třetí osobě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných