448/2011 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
448/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f) a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb. a zákona č. 365/2011 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb. a nařízení vlády č. 44/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).
2. V § 4 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
3. V § 4 odst. 10 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
4. V § 5 odst. 4 se za slova „záchranné služby“ vkládají slova „nebo je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29)“.
Poznámka pod čarou č. 29 zní:
„29) § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.“.
5. V § 5 odst. 5 se slova „který získal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu18c), a který dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu,“ včetně poznámky pod čarou č. 18c zrušují.
6. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.
7. V § 6 se věta druhá zrušuje.
8. § 6a se včetně nadpisu zrušuje.
9. V § 8 odst. 1 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
10. Příloha č. 5 zní:
 
„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Platový Počet                 Platová třída
stupeň  let
     započitatelné --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
     praxe      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
1    do 6 let    8 000  8 300  8 800  9 550 10 350 11 200 12 150 15 000 20 000 20 150 20 350 20 600 20 950 21 600 23 450 25 400
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
2    do 12 let    8 250  8 750  9 500 10 300 11 150 12 100 13 100 15 600 20 250 20 480 20 700 21 200 21 650 22 830 25 250 27 350
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
3    do 19 let    8 700  9 450 10 200 11 050 12 000 13 000 14 150 16 250 20 680 20 950 21 280 22 100 23 080 24 600 27 150 29 450
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
4    do 27 let    9 350 10 150 11 000 11 950 12 950 14 050 15 200 17 000 21 280 21 730 22 130 23 280 24 930 26 930 29 250 31 700
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
5    nad 27 let   10 100 11 000 11 850 12 850 13 950 15 100 16 400 17 800 22 050 22 600 23 250 25 150 27 100 29 750 31 500 34 100
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------“.
11. Příloha č. 6 se zrušuje.
Dosavadní příloha č. 7 se označuje jako příloha č. 6.
12. V příloze č. 6 v I. skupině - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života se čárka na konci bodu 3.2. nahrazuje tečkou a bod 3.3. se zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.