Ing. Zdeněk Morávek

Od 1. září 2023 financujeme školního psychologa s úvazkem 1,0 z evropských peněz – zjednodušené projekty. Lze poskytnout tomuto pracovníkovi mimořádnou odměnu z finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání ÚZ 33 353?
Vydáno: 02. 11. 2023
Soukromá školská právnická osoba, neplátce DPH, pořádá v průběhu roku akce pro děti, např. adaptační pobyt na začátku školního roku. Součástí akce je i přespání dětí ve škole. V průběhu této akce si děti připravují společně stravu (večeři, snídani) - suroviny jsou zakoupené školou, škola hradila dětem např. i zmrzlinu. Jsou tyto náklady daňově uznatelné? Rodiče hradí měsíční školné.
Vydáno: 09. 10. 2023
Je možné zaměstnancům školy, příspěvkové organizace, pořídit multisport kartu pro vstup do různých sportovních zařízení, které tuto kartu akceptují? 
Vydáno: 27. 09. 2023
Jak máme zaúčtovat malování tříd v základní škole –  na účet 518 nebo 511? 
Vydáno: 27. 09. 2023
V naší škole, jejímž zřizovatelem je město, máme školní družinu. Vybíráme od rodičů školné ve výši 800 Kč na žáka. Které náklady lze hradit z tohoto vybíraného školného? Vychovatelky přišly s požadavkem na pořízení kopírky, školení pro vychovatelky.
Vydáno: 20. 09. 2023
Je možné ke kávovaru zakoupeného z FKSP pořídit i hrníčky a lžičky, které budou zaměstnancům k dispozici u kávovaru ve sborovně?
Vydáno: 08. 09. 2023
V roce 2022 naše škola skončila ztrátou. V rezervním fondu jsme neměli žádné prostředky. V červenci nám náš zřizovatel poukázal mimořádný příspěvek na úhradu ztráty. Jak mám toto zaúčtovat? V roce 2023 mám po schválení účetní závěrky vytvořený účetní doklad MD 432/D 431.
Vydáno: 05. 09. 2023
Ve škole, kde jsem nastoupila jako účetní platí pan školník, který má byt ve škole, pouze nájemné. Zřizovatelem školy je město. Musíme mu stanovit i zálohy na elektřinu, Musí být tyto zálohy součástí nájemného - tedy zahrnuté v celkové částce, kterou platí? Případně jaké náklady bychom tam měli ještě zahrnout? Je správný postup potom zúčtovat tyto zálohy a případný přeplatek mu vrátit?
Vydáno: 28. 08. 2023
Jsme základní škola (zřizovatel město) a máme zde fakturu za čištění vzduchotechniky v kuchyni ZŠ (práce 16 200 Kč, materiál 12 200 Kč, doprava 1 200 Kč). Máme účtovat na účet 511 nebo 518? 
Vydáno: 12. 06. 2023
Jsme soukromá MŠ a ZŠ, s. r. o. Chtěla bych se zeptat na zaúčtování faktury za lyžařský kurz/školu v přírodě za pedagogický doprovod za ubytování a stravování pedagogických pracovníků. Bude v tomto případě pro školu stravování pedagogů daňovým nákladem? Pokud ano, budu fakturu účtovat na účet 512 nebo 518?
Vydáno: 29. 05. 2023
  • Článek
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Je nějak stanoven limit pro pohoštění (občerstvení) zaměstnanců při kulturních akcích? Dříve jsme měli v zásadách FKSP, že můžeme v rámci kulturních, vzdělávacích a tělovýchovných aktivit poskytnout zaměstnancům pohoštění do výše 300 Kč na osobu za akci a že se toto vztahuje i na nepracující důchodce. Můžeme vzhledem k velkému nárůstu cen zvýšit tuto částku např. na 500 Kč?
Vydáno: 19. 04. 2023
  • Článek
Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?
Vydáno: 18. 04. 2023
  • Článek
Uvažuji o zavedení měsíčních plateb za družinu, nyní u nás po dohodě se zřizovatelem žáci, resp. rodiče za družinu nic neplatí. Podle čeho bych měla stanovit výši? V okolí se výše v družinách liší. Je to od 50 Kč až po 250 Kč za měsíc.
Vydáno: 18. 04. 2023
Jak se dá postupovat v případě, že jsme zaměstnancům, kterým byl přiznán starobní důchod, nevyplatili dar z FKSP při prvním přiznání důchodu, ale máme ve směrnici, že dar vyplatíme až při fyzickém odchodu do důchodu. Podle § 14 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 114/2002 Sb. bychom ale měli dar z FKSP vyplatit hned při prvním přiznání důchodu. Lze tento dar doplatit dodatečně, i když už je to třeba 1–2 roky po přiznání důchodu?
Vydáno: 15. 03. 2023
Zaměstnanec je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, můžeme mu vyplatit dar z FKSP k životnímu jubileu po ukončení pracovní neschopnosti v následujícím roce?
Vydáno: 03. 03. 2023
Škola (příspěvková organizace zřízení obcí) přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění částku 1 500 Kč. Jaká dohoda musí být se zaměstnanci uzavřena - dohoda k zajištění závazku zaměstnance nebo dohoda k uspokojení závazku zaměstnance? Jaké jsou povinné náležitosti dohody či dle jakého zákona jí sepsat? Jaké je správné zaúčtování poskytnutí příspěvku + zaúčtování poplatku, který chce škola po zaměstnancích (celkově jsou poplatky např. 1 000 Kč měsíčně - mohou se zaúčtovat jedním dokladem všechny poplatky pro všechny zaměstnance)?
Vydáno: 22. 12. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená jihomoravským krajem. Výhradně pro hlavní činnost ( vzdělávání, osvobozené dle § 57 od DPH) jsme používali osobní vozidlo pořízené v roce 2005. V říjnu letošního roku došlo k havárii vozu a ten byl následně vydražen v aukci za cenu 33 250,- Kč včetně DPH. JMK jako vlastník vozidla ( z hlediska PO se jedná o majetek svěřený ) vystavil pro kupujícího fakturu v částce bez DPH, tj. ve výši 27 479,34 Kč s tím, že případné DPH má s kupujícím vypořádat naše PO. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že vozidlo bylo pořízeno před účinností novely zákona o DPH, tj. před 1. 4. 2009 (přesně 18.2.2009), nemá kupující nárok na odpočet DPH a my DPH odvádět nebudeme. Prosím Vás o vyjádření, zda je tento náš názor správný. Dále bych chtěla vědět, jaký postup by byl správný v případě, že by vozidlo bylo pořízeno až po 1.4.2009. JMK by opět vystavil fakturu kupujícímu bez DPH. Dle metodického pokynu bychom my ( příspěvková organizace ) měli k datu převzetí majetek posoudit z hlediska DPH. Jednalo by se v tomto případě o zdanitelné plnění podle ZDPH, přesto, že vozidlo nebylo používáno k ekonomické činnosti? Pokud ano, jakým způsobem vypořádáme DPH? Dle metodického pokynu bychom měli vystavit doklad o použití a na jeho základě odvést DPH. V tomto případě nebude mít kupující doklad pro odpočet DPH. Nebo máme vystavit kupujícímu fakturu pouze na DPH a na jejím základě DPH odvést? 
Vydáno: 22. 12. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Je nějak omezen limit pro pohoštění (občerstvení) zaměstnanců při kulturních akcích? Dříve jsme měli v zásadách FKSP, že můžeme v rámci kulturních, vzdělávacích a tělovýchovných aktivit poskytnout zaměstnancům pohoštění do výše Kč 300 na osobu a akci a že se toto vztahuje i na nepracující důchodce. Můžeme vzhledem k velkému nárůstu cen zvýšit tuto částku např. na Kč 500? 
Vydáno: 20. 12. 2022
Příspěvková organizace (základní škola) v roce 2021 skončila se ztrátovým hospodářským výsledkem (i po použití rezervního fondu). Musí v roce 2022 skončit se ziskovým hospodařením minimálně v hodnotě předchozí ztráty a to pak zaúčovat (např. po schválení zřizovatele převedením do rezervního fondu a pak úhradou ztráty z předchozích let)? Nebo je to jinak? Nebo lze tuto ztrátu účtovat už přímo v průběhu roku 2022? V případě, že škola vytvoří zisk a překročí hodnotu 300 000 Kč musí platit daň (zisk nebude z povolené doplňkové činnosti)?
Vydáno: 06. 12. 2022
Každoročně se zúčastní 2–3 třídy na prvním stupni plaveckého výcviku, který máme zakomponovaný také v našem školním vzdělávacím programu. Bohužel, avizovaný nárůst nákladů je enormní o několik set procent a plavání by nás tak vyšlo na cca 95.000,- až 120.000,- Kč. Je možné, aby se na plavání finančně podíleli rodiče dětí? Od kolegy ředitele, kterému právě skončila inspekce vím, že ČŠI měla problém s finanční spoluúčastí na pomůcky, akce atd. Podotýkám, že nemáme radu rodičů, přes kterou by bylo možné příspěvek vybrat.
Vydáno: 07. 11. 2022