Aktuality - strana 311

Poslední letošní prázdninový týden se již podruhé vydali mladí badatelé z programu Talnet, probíhajícího v Národním institutu pro další vzdělávání, zkoumat vybrané problémy do oblasti Radnicka (okres Rokycany). Přinesli si s sebou záměry na studium místních lokalit a dalších zajímavých jevů, které si připravovali po celý školní rok.
Vydáno: 17. 09. 2014
V roce 2013 proběhl první ročník Eduíny, ceny za novátorské vzdělávací projekty udělované ve třech kategoriích. Z 68 nominací bylo vybráno do finálových kol 12 počinů zasahujících do široké škály vzdělávacích oblastí. Z nich 9 si odneslo cenu.  Druhý ročník by měl na tuto sklizeň minimálně navázat.
Vydáno: 15. 09. 2014
Po celé České republice se právě rozbíhá čtvrtý ročník (na Slovensku třetí ročník) projektu s názvem Věda má budoucnost, který se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu o přírodovědné a technické obory u české i slovenské mládeže. Osmáci ze základních škol a třeťáci ze středních škol se díky projektu seznamují s využitím těchto oborů v praxi.
Vydáno: 15. 09. 2014
Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) prezentovalo část svých aktivit na Scientia Pragensis – Dnu vědy na pražských vysokých školách. V Nové budově ČVUT představili pracovníci NIDV jak středoškolskou odbornou činnost, tak vzdělávací projekt Talnet, který se zaměřuje na podporu nadaných a talentovaných dětí.
Vydáno: 12. 09. 2014
Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek přijal ve středu 10. září 2014 ve Strakově akademii úspěšné řešitele soutěžních prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Vojtěch Boček, Magdaléna Tydrichová, Michaela Kajšová, Thi Thu Giang Tran a Lucie Malá představili panu vicepremiérovi své úspěšné práce SOČ, se kterými se letos účastnili 36. celostátní přehlídky v Plzni. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejím gestorem Národní institut pro další vzdělávání.
Vydáno: 12. 09. 2014
Ve dnech od 1. do 4. září probíhaly na tzv. spádových školách didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2014. Testy a jednotlivé úlohy byly centrálně vyhodnocovány a jako v každém zkušebním období maturitní zkoušky prošly následnou ex-post validační komisí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislou odbornou komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Komise shledaly testy způsobilé plnit funkci validního zadání dílčích zkoušek maturitní zkoušky konaných formou didaktického testu. Testy i jednotlivé úlohy odpovídají podle stanovisek komisí svou náročností požadavkům kladeným na maturanty platnými katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní a všechny úlohy mají jednoznačná řešení.
Vydáno: 11. 09. 2014
POMÁHEJ! je grantový program Nadace VIA, ČSOB a ERA, určený neformálním skupinám dětí a mládeže, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc.
Vydáno: 09. 09. 2014
Hra na varhany Seminář je zaměřen na praktickou metodologii výuky hry na varhany na ZUŠ žáků v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia, ve studiu pro...
Vydáno: 09. 09. 2014
Novela školského zákona předpokládá změny v posuzování a rozhodování o umístění dětí v praktických a speciálních školách. Hrozí zbytečné umisťování žáků do praktických škol (§ 16, odst. 2, písmeno i). Hrozí však i to, že dětem s těžkým postižením bude ztížena cesta k adekvátní podpoře (§ 16, odst. 7).
Vydáno: 09. 09. 2014
Přinášíme Souhrnnou zprávu, která je výstupem rozsáhlého projektu Přijímací zkoušky na střední školy, na kterém se podílela řada tvůrců testů (autoři, garanti, oponenti, žáci i školy), pracovníků společnosti Scio i členů...
Vydáno: 08. 09. 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2014 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014.
Vydáno: 08. 09. 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015.
Vydáno: 08. 09. 2014
Členové podvýborů pro předškolní a základní školství a pro střední a vyšší odborné školství Poslanecké sněmovny vedených předsedou Petrem Kořenkem a předsedkyní Ivanou Dobešovou se ve čtvrtek 4. září 2014 sešli na své 3. společné schůzi v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) – přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednání se zúčastnil náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. Ředitelka NIDV Helena Plitzová seznámila poslance s činností Národního institutu pro další vzdělávání po transformaci s Národním institutem dětí a mládeže, ke které došlo 1. ledna 2014.
Vydáno: 08. 09. 2014
Dne 23. září 2014 pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise a zahraničními kulturními instituty (Goethe Institut, Institut Français, Österreiches Kulturforum, British Council) již 3. mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti a výuky cizích jazyků v českých školách. Konference nabízí široký pohled na tuto problematiku tak, jak ji reflektuje současná škola i zájmy a potřeby pedagogů a žáků/studentů s ohledem na jejich profesní a společenské uplatnění.  Na konferenci vystoupí čeští a zahraniční odborníci, např. z USA, Belgie, Německa, Francie, Rakouska a Slovenska.
Vydáno: 05. 09. 2014
Článek obsahuje informace MŠMT k procesu přezkoumávání výsledků společné části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2014 formou didaktického testu.
Vydáno: 04. 09. 2014
Věděli jste ale, že stejně jako například březen je měsícem knihy, tak i kybernetická bezpečnost již má i svůj měsíc? Je jím říjen, kdy probíhá Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM), celoevropská kampaň, koordinovaná Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA). Jejím cílem je podpořit osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi evropskými občany.
Vydáno: 04. 09. 2014
Jsme kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, jako je dětská pornografie, věkově nepřiměřený obsah, kyberšikana, rasismus a xenofobie, výzvy k násilí a nenávisti, šíření drog atd.
Vydáno: 04. 09. 2014
Se zahájením nového školního roku se významně přiblížila změna ve způsobu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Vláda ČR schválila dne 27. 8. 2014 návrh novely školského zákona, která přináší změnu nazírání na vzdělávání těchto žáků - od dosavadního dělení do kategorií zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění k novému systému podpůrných opatření. Tato změna umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby všech dětí se SVP. Podpůrná opatření jsou členěna do pěti stupňů podpory. Od druhého stupně by škola, v níž se daný žák vzdělává, měla získat i finanční podporu.
Vydáno: 03. 09. 2014
Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání v rámci projektu Talnet otevírá v novém školním roce on-line kurzy pro mladé zájemce o přírodní vědy, díky kterým mohou komunikovat s experty v dané oblasti i s podobně zaměřenými vrstevníky.
Vydáno: 03. 09. 2014
Klub školních knihoven SKIP, Národní institut pro další vzdělávání – krajské pracoviště Zlín a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zvou pracovníky školních knihoven Zlínského kraje na seminář
Vydáno: 03. 09. 2014