Poradna - strana 4

Na stránkách MŠMT jsem ve výkladu k přespočetným hodinám našla následující příklad: Příklad 25: Učitel A a B jsou učiteli druhého stupně základní školy, oba mají základní pedagogický úvazek 22 hodin. Učitel B má nařízenu jednu „stálou přespočetnou“ hodinu, která je v rozvrhu označena jako páteční poslední. Učitel A má na pondělí rozvrženy 2 hodiny přímé pedagogické činnosti, učitel B 6 hodin. Na pondělí připadne svátek. Učitel A tak v týdnu odučí 20 hodin, učitel B 17 hodin. Přesto bude mít učitel B za tento týden (za předpokladu stejného platového zařazení atd.) vyšší plat, neboť mu bude náležet příplatek za přespočetnou hodinu. Ředitel školy má možnost učiteli B předem přesunout přímou pedagogickou činnost z pondělí na pátek tak, aby přespočetná hodina nevznikla. Znamená to tedy, že tento postup je možné použít i v případě, že jde učitel v úterý k lékaři? 
Vydáno: 18. 08. 2023
Vedoucí školní jídelny předložila přeplatky za stravné (některé jsou starší dvou let), které si strávníci nevyzvedli v hotovosti a nemáme je ani kam vrátit (neznáme číslo účtu, adresu atd.). Jak máme postupovat ohledně těchto přeplatků z hlediska účtování atd.?
Vydáno: 16. 08. 2023
Vyučujeme obory, kde je součástí RVP příprava pro získání řidičského oprávnění T, B a některé i C. K tomuto účelu provozujeme vlastní autoškolu. Zaměstnáváme 7–9 učitelů autoškoly. Praktická část (jízdy, údržba) spadá pod odborný výcvik a potřebujeme pro tuto skupinu vedoucího učitele. Žáci jsou rozděleni dle tříd a kurzů (T, B, C) do 15 skupin. Ještě nutno podotknout, že pár skupin jsou žáci studijních oborů, kteří běžný odborný výcvik nemají. Ale předmět Řízení motorových vozidel nespadá do praktického vyučování. Jak máme postupovat při stanovení počtu ZŘ/VUOV? Máme tyto skupiny pro výuku autoškoly brát samostatně – pak by byl nárok na 1 ZŘ/VUOV, nebo máme tyto skupiny přičíst ke skupinám ODV a dle výsledného počtu určit počet ZŘ/VUOV? Tady je však riziko, že připočtením nedojde k navýšení a bude problém s vedením autoškoly (např. 42 skupin ODV + 15 skupin AŠ = 57 skupin). A co se skupinami ze studijních oborů (skupiny M)?
Vydáno: 15. 08. 2023
Do základní školy, příspěvkové organizace města, nastupuje nová paní učitelka. Doposud nevyučovala. V roce 2014 v květnu dokončila VŠ v magisterském oboru v řádném termínu. Dále ještě jeden rok studovala (toto další studium po roce ukončila). Od 1. 3. 2015 nastoupila k jednomu zaměstnavateli na dohodu o pracovní činnosti s 20 hodinami týdně s měsíčním platem 18 000 Kč. U tohoto zaměstnavatele pracovala do 15. 9. 2016, kdy nastoupila na nemocenskou a následně mateřskou dovolenou a dne 30. 6. 2017 byla sepsána dohoda o ukončení DPČ – v daném případě nepracovala ve školství. 1) Lze počítat odpracované měsíce na DPČ 1. 3. 2015 – 15. 9. 2016 za splněnou praxi nebo lze považovat za praxi i nemocenskou a mateřskou dovolenou? 2) Pokud začala po porodu vykonávat novou práci na PP (souběh s DPČ, na DPČ už nepracovala, pouze jí „běžela“) a PP zahájen 1. 5. 2017, pak souběh se počítá dvakrát? 3) Je možné započítat do praxe i výkon samostatné výdělečné činnost (nikdy nebyla přihlášena k povinné účasti) a pokud by byla (její činnost by byla hlavní), pak lze uznat praxi např. dle přehledu pro OSSZ?
Vydáno: 15. 08. 2023
Na naší škole zajišťujeme povinnou výuku plavání formou dvou výjezdů do nedalekého bazénu a lekcemi plavání v průběhu školy v přírodě. Jak mám přistoupit k plnění či hodnocení žáka, který se: a) Neúčastnil z důvodu např. nemoci ani jednoho „dne plavání“ v průběhu školního roku a také s námi nejel na školu v přírodě. Mám tuto skutečnost nějak řešit? b) Neúčastnil z důvodu omluvenky od rodičů, že si nepřejí, aby se jejich dítě plavání účastnilo. Tuto omluvenku předalo vedení školy i na školu v přírodě. Jsou nějaké oprávněné důvody (např. potvrzení lékaře, že se nemůže této výuky zúčastnit či finanční důvody, např. podíl na dopravě) a lze některé považovat za neoprávněné (např. rodič napíše omluvenku z důvodu, že si nepřeje, aby si dítě namočilo vlasy a mohlo nastydnout)? 
Vydáno: 11. 08. 2023
Kdo má zodpovědnost za dítě, kdyby se mu něco stalo, které zůstává ve škole, nebo na pozemku školy a čeká na rodiče, i když už je konec školy. Ředitel, družinář, rodič nebo někdo jiný? Případně člověk, co je ve družině, ale už jen jako soukromá osoba a ne zaměstnanec školy? Souvisí, nebo nesouvisí to se školou?
Vydáno: 09. 08. 2023
Pan školník THP má základní plat 23 510 Kč. V červenci odpracoval 19 pracovních dní + byly dva stávky (nepracoval) a odpracoval 9 hod přesčas v sobotu. Jaký náleží zaměstnanci plat za práci přesčas? Dále v červenci dostal odměnu 500 Kč a má příplatek za vedení 1 500 Kč (ten má v platovém výměru). Jak odměna či příplatek za vedení (případně další příplatky) ovlivní jeho plat, resp. část platu za práci přesčas? 
Vydáno: 08. 08. 2023
Jaké pedagogické vzdělání si musí doplnit učitelka odborných předmětů na střední zdravotnické škole, absolvovala VŠ vzdělání Ošetřovatelství se získaným titulem Mgr. a následovně Ph.D. a má za sebou 15letou odbornou praxi. Je dostačující DVPP Studium pedagogiky pro učitele odb. předmětů, ... v rozsahu 120 hodin?
Vydáno: 07. 08. 2023
Je možno z FKSP hradit pronájem kávovaru do sborovny? 
Vydáno: 18. 07. 2023
Jak vyhodnotit zkouškové období na VOŠ z hlediska přespočetných hodin? Řeším situaci, kdy pedagog má plný úvazek a ředitel s ním dohodl stálé přespočetné hodiny. Rozvrh je daný na celý semestr, kdy v sudém týdnu pedagog učí 21 hodin a v lichém učí 31 hodin. Za sudý týden jsou tedy proplácené stálé přespočetné hodiny + jsou proplácené nahodilé přespočetné hodiny, které vzniknou např. suplováním. V květnu a červnu výuka na škole dle rozvrhu neprobíhá, je zkouškové období, tak nebyly proplaceny žádné přespočetné hodiny. Brali jsem to tak, že když hodina není odučena, nemůže být považována za přespočetnou. Výše zmíněný pedagog s tím nesouhlasí a argumentuje tím, že zkoušení patří do přímé pedagogické činnosti a pokud má hodně učebních hodin, má i hodně žáků, které musí vyzkoušet. Ke zkouškám pedagog neodevzdává žádný speciální výkaz o tom, kdy a jakým způsobem zkoušení probíhalo, jen zaznamenává hodnocení studentů do interního systému školy. Patří tedy zkoušení do přímé pedagogické činnosti? Měli bychom evidovat dobu zkoušení a vše nad rámec 21 hodin proplácet jako přespočetné hodiny? Zadávání a hodnocení písemných prací je nepřímá pedagogická činnost, ale nikde jsem se nedočetla, kam zařadit ústní zkoušení.
Vydáno: 07. 07. 2023
Do jaké platové třídy má být zařazen koordinátor ŠVP na střední škole? 
Vydáno: 29. 06. 2023
Jak správně určit pracovní dobu, včetně nočního dohledu nad dětmi, při přespávání v MŠ? Ve většině MŠ se tato akce organizačně neřeší, sama mám takovou zkušenost z předchozího zaměstnání. Nyní jsem, ale dostala za úkol tuto akci oficiálně z organizovat. Kolegyně by měly být vlastně dva dny v práci. Jak to tedy správně provést? 
Vydáno: 26. 06. 2023
Na zahraniční výjezd se žáky vyjely jako doprovod tři zaměstnankyně. Začátek cesty připadl na pondělní svátek 1. 5., odjezd v 17:00. Pro jednu z nich není pondělí jejím pracovním dnem. Na dohled nad žáky stačí jedna vyučující. Na jaké příplatky mají nárok?
Vydáno: 23. 06. 2023
Jsme střední škola, příspěvková organizace, zřízená Jihomoravským krajem. Současně jsme plátci DPH, takž většinu dokumentů archivujeme 10 let. Prosím, jak dlouho musíme archivovat v našem zařízení školní jídelna např. výdejky potravin, jídelníčky, příjemky potravin, kritické body apod. 
Vydáno: 20. 06. 2023
Jsme základní škola - příspěvková organizace. Zaměstnáváme jednu pracovnici (poživatelku starobního důchodu) na 2 pracovní poměry. Kuchařka - úvazek 0,25 a vedoucí školní jídelny v MŠ na 0,4. Nyní k 30. 6. ukončí pracovní poměr jako kuchařka, jako vedoucí školní jídelny až k 31. 12. 2023. Náleží jí odměna při prvním skončení pracovního poměru z obou pracovních poměrů? Ve vnitřním předpise máme stanovenou odměnu do výše 10 000 Kč. Teoreticky, je možné v této výši poskytnout odměnu z obou pracovních poměrů? A jak by tomu bylo s odměnou z FKSP, kdyby zaměstnanec např. 15. 6. 2023 obdržel rozhodnutí o přiznání důchodu? Dostal by odměnu z fondu jednou nebo dvakrát? V zasadách máme stanovenou odměnu nebo věcný dar ve výši 2 000 Kč. 
Vydáno: 20. 06. 2023
V září budeme přijímat do pracovního poměru v mateřské školce asistentku pedagoga. Předložila maturitní vysvědčení - studijní obor: Sociální činnost - sociální vychovatelství. Je toto vzdělání dostačující pro výkon funkce asistenta pedagoga nebo je zapotřebí, aby si přihlásila ke studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga, kde stačí absolvovat 80 hodin a vykonat závěrečnou zkoušku? Poté obdrží osvědčení.
Vydáno: 20. 06. 2023
Na odborném výcviku je třída rozdělena do 4 skupin. Dvě skupiny jsou vždy ve školních dílnách s učitelem ODV. Další dvě skupiny jsou na smluvních pracovištích (cca 16 žáků), většinou 1-2 žáci na jednom pracovišti. V průběhu školního roku se na pracovištích vystřídají všichni žáci. Na každém pracovišti je instruktor, který je vede. Budeme počítat 2 skupiny ve školních dílnách + 1/2 ze 2 na pracovištích = 3 skupiny? Nebo 2 skupiny ve školních dílnách + 1/2 z 8 skupin na pracovištích = 6 skupin?
Vydáno: 17. 06. 2023
Jsme střední škola, zřízená krajem - lze účtovat šrot (odevzdaný do sběrných surovin) na účet 649?
Vydáno: 15. 06. 2023
Zaměstnanec ve výpovědní lhůtě šel na neschopenku, při kontrole dodržování režimu DPN ovšem nebyl dvakrát zastižen v místě hlášeného pobytu. Záznamy o kontrole byly poslané zaměstnanci do vlastních rukou, na OSSZ a lékaři. NA OSSZ mi bylo řečeno, že zaměstnanci nemusím vyplatit náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschoponosti. Jak dál postupovat, aby to bylo všechno správně právně ošetřené, když mu náhradu vyplatit nechci? 
Vydáno: 15. 06. 2023
Dozvěděl jsem se o směrnici EU v oblasti autorských práv, která má zpřísnit pořizování kopií pro žáky a to i ke studijním účelům, směrnice má údajně být implementována do zákonač. 121/2000 Sb., o právu autorském. Poradíte jak se v tomto ohledu chovat?
Vydáno: 12. 06. 2023