Poradna - strana 1

Matka žáka dala škole plnou moc s poskytováním údajů (prospěch, výchovná opatření apod.) o jejím dítěti pro svého přítele. Stačí to, nebo je potřeba souhlas i druhého zákonného zástupce (otce dítěte)? 
Vydáno: 28. 11. 2023
Jsme základní škola a od 1. 1. 2024 přebíráme pod školu i mateřskou školku. Dosavadní paní ředitelka byla do funkce jmenována (bez předchozí pracovní smlouvy) a bude k 31. 12. 2023 odvolána. Je naší povinností jako nástupnické organizace jí nabídnout odpovídající nebo jakékoliv pracovní místo a dále ji zaměstnávat na novou smlouvu? Má v případě odvolání dostat výpověď, nebo skončí pouze odvoláním? Má nárok na odstupné, pokud bude odvolána? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se povinnosti zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace. Od 1. 5. 2023 pracuji jako ředitelka ZŠ. V tomto školním roce působí na 1. stupni učitelka s bakalářským vzděláním (PedF UK – obor vychovatelství), která si od září 2023 doplňuje magisterské vzdělání (předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně). Ve škole pracuje od roku 2016. Na inzerát, který jsem vyvěsila v květnu 2023, se nikdo nepřihlásil. S paní učitelkou jsem spokojená a chtěla bych, aby ve škole pracovala i nadále. Nyní má však o toto místo zájem bývalá paní ředitelka a tvrdí, že ji musím přijmout, protože je plně kvalifikovaná a studující učitelka musí být považována za nekvalifikovanou. Má pravdu? Nebo je možno využít v odpovědi na žádost bývalé paní ředitelky i §32 odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících? Tuto pracovní pozici jsem odcházející paní ředitelce v květnu 2023 nabízela a ona ji odmítla. Nyní si vše rozmyslela a chce se vrátit. Vyvíjí na mne tlak a chce případně vše řešit soudně, čemuž bych ráda předešla. 
Vydáno: 24. 11. 2023
Učitel nesplní svůj počet přímé pedagogické činnosti, které má dané rozvrhem hodin z důvodu návštěvy lékaře. Přesto odučí hodinu za kolegu. Má nárok na zaplacení přespočetné hodiny, nebo ne?
Vydáno: 24. 11. 2023
Jsme střední škola, naší zaměstnankyni (učitelce) skončila mateřská dovolená a bezprostředně po ní začala čerpat řádnou dovolenou. Jak je to v tomto případě se státním svátkem 17. 11. 2023? Má se jí proplatit, nebo ne, a na základě jakého předpisu? Jak se v těchto případech postupuje? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Změní-li se v průběhu měsíce třídní učitelka za jinou, musí dostat obě učitelky celou měsíční částku zvláštního příplatku nebo dostane každá poměrnou část příplatku, po kterou třídnictví vykonává?
Vydáno: 21. 11. 2023
Jak správně legislativně ošetřit organizacit školní kroužek, konkrétně badatelský kroužek v základní škole? Jaké musí mít vedoucí kroužku kvalifikační předpoklady? Pokud nemá vedoucí kroužku splněn kurz pedagogického minima, může kroužek zaštítit tzv. garant? Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je obec.
Vydáno: 16. 11. 2023
Je možné, aby žákyně septimy osmiletého gymnázia „přeskočila7 v polovině listopadu tento ročník a pokračovala studiem v oktávě a směřovala k maturitě? Pokud ano, za jakých podmínek?
Vydáno: 13. 11. 2023
Smí ředitel ve školním řádu zakázat žákům používání mobilních telefonů? Konkrétně zapsat do školního řádu, že mobily budou mít žáci vypnuté ve školních skříňkách? Tedy, že po vstupu do budovy školy je vypnou a dají do skříněk?
Vydáno: 09. 11. 2023
Jsme základní škola. Do registru smluv zveřejňujeme smlouvu s dodavateli zboží nad 50 000 Kč (bez DPH). Pokud smlouvu nemáme - do registru smluv zveřejňujeme fakturu nebo objednávku?
Vydáno: 08. 11. 2023
Jak správně zařadit třídnické hodiny do rozvrhu třídy?
Vydáno: 08. 11. 2023
Můžeme z ONIV koupit počítače, které jsou ve třídách a jsou určené k výuce?
Vydáno: 08. 11. 2023
Může mít zástupce ředitele školy ve svém stálém rozvrhu vyznačeny nadúvazkové hodiny, za které je mu poskytován příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku? Příklad: Zástupce ředitele má snížený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti na základě „banky odpočtů“ na 7 hodin. Pravidelně učí 9 hodin týdně. Může mít tedy ve stálém rozvrhu vyznačeny dvě hodiny jako nadúvazkové? Nebo je jeho úvazek oněch 9 hodin (banka odpočtů se nevyčerpá celá) a přespočetné hodiny mu vznikají pouze za hodiny odučené nad tento úvazek dle aktuální potřeby zastupování?
Vydáno: 08. 11. 2023
Jsme základní škola a zřizovatelem je město. Musíme mít dohody o provedení práce na zájmové kroužky, nebo stačí odměna do výplaty? Rodiče dětí tyto kroužky hradí.
Vydáno: 08. 11. 2023
Počítají se přespočetné hodiny v rámci týdne nebo měsíce? Konkrétně: učiteli Novákovi odpadne 1 hod. třeba 2. 10. (žáci jsou s jiným učitelem mimo školu) a následně za cca 3 týdny 24. 10. onemocní kolega, tedy učitel Novák odsupluje 1 h, ale nevzniká tak přespočetná hodina, učí tzv. za odpadlou z 2. 10. Kdy se „nuluje“ a počítá vše od znova, je to z pohledu měsíce či týdne? V naší škole se vše počítá v rámci kalendářního měsíce, ale z litery zákona mám pocit, že se vše udává v rámci týdne. Všude se píše 22/40 - tedy v rámci týdne. Je to tedy tak, že když něco odpadne v jednom týdnu, tak v dalším je již vše počítá nanovo? 
Vydáno: 07. 11. 2023
Od 1. září 2023 financujeme školního psychologa s úvazkem 1,0 z evropských peněz – zjednodušené projekty. Lze poskytnout tomuto pracovníkovi mimořádnou odměnu z finančních prostředků na přímé náklady na vzdělání ÚZ 33 353?
Vydáno: 02. 11. 2023
Zaměstnanec pracující na DPP (učitel náboženství - kněz) se nedostavil do výuky - důvod čerpání dovolené v jeho organizaci. Jak zaevidovat (dle novely zákona) jeho nepřítomnost na našem pracovišti?
Vydáno: 01. 11. 2023
Lze zařadit ekonomku základní školy do 11. platové třídy na základě následujících činností, které prokazatelně vykonává: - zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, - zpracování analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření? Zaměstnankyně má střední vzdělání s maturitní zkouškou, práci vykonává svědomitě a kvalitně již řadu let, proto je zařazena momentálně v 10. platové třídě, pro kterou nesplňuje vzdělání.
Vydáno: 26. 10. 2023
Pan ředitel se vyjádřil k výroku výboru odborové organizace na „odhlučnění stravovací zóny od žáků“, že to připomíná „jakešovské“ nápady. Je možné označit jeho odpověď jako urážku? 
Vydáno: 24. 10. 2023
Jsme soukromá základní a střední škola s právní formou zapsaného ústavu. Školskou radu máme v této chvíli jednu společnou šestičlennou, tj. 2 zástupci za každou třetinu, toto zatím plánujeme zachovat i do budoucna. V roce, kdy byla jmenována, jsme měli pouze ZŠ, nyní máme i SŠ. Za cca 1/2 roku končí ŠR funkční období a čekají nás nové volby. K této situaci bychom se chtěli zeptat na pár věcí k volbě do ŠR a k jejímu fungování. Kvůli lepšímu strukturování odpovědi jsem dotaz rozložil do několika podtémat. Je v pořádku, pokud volební řád stanoví omezení, že jeden zákonný zástupce (nebo zletilý žák) ucházející se o místo v ŠR musí být za ZŠ a jeden za SŠ? Mohou být voliči omezeni tak, že volí zástupce jen za ZŠ nebo jen za SŠ podle toho, kde mají dítě? Stejná otázka, jen na pedagogické pracovníky – může být jeden vyučující za ZŠ a jeden za SŠ? Může být volba hlasu pedagogického pracovníka omezena jen na zástupce druhu školy, ve které pedagogicky působí? Co když učí na obou? Na koho je vázaný hlas – na žáka, nebo na zákonného zástupce? Typová situace – rodina, 2 rodiče a 3 děti, nejstarší dva jsou žáky naší SŠ, třetí je žákem naší ZŠ – kolik má taková rodina hlasů do ŠR? Jak se tato situace změní, pokud nejstarší dítě je/není plnoleté? Má vedení školy možnost nějak zasáhnout v případě, že školská rada nekoná nebo se aktivně staví proti škole, např. zamítne (nebo jen neprojedná) výroční zprávu školy nebo školní řád, čímž ohrozí získání provozní dotace na příští rok? Myslím tím nad rámec § 168 odst. 3 ŠZ? Když učitelka, která je zástupkyní ped. pracovníků ve školské radě, odejde na mateřskou dovolenou, přestává být automaticky pedagogickým pracovníkem a ředitel musí vyhlásit doplňovací volby? V tom případě ke kterému datu? Nebo je to na rozhodnutí učitelky a v případě, že se rozhodne v činnosti pro ŠR dál pokračovat, v ní i nadále může (resp. musí) zůstat? Podle § 167 odst. 9 písm. d) ŠZ skončí funkce člena ŠR v případě opakované neomluvené neúčasti, pokud to stanoví volební řád. Kdo je ten, který rozhodne o naplnění tohoto ustanovení? Ředitel školy se jednání ŠR nemá právo účastnit (pouze povinnost, je-li předvolán dle § 167 odst. 7), takže se o tom nemá jak dozvědět. ŠZ říká, kdo u neveřejných škol plní úkoly zřizovatele směrem k ŠR na dvou místech – § 167 odst. 2 a § 168 odst. 4, oba jsou vztažené ke konkrétním větám zákona. Kdo stojí ve funkci zřizovatele v ostatních případech, např. § 167 odst. 9 písm. b) nebo § 168 odst. 1 písm. h), resp. i) ŠZ? Existuje obecný právní názor na to, kdo u neveřejné školy plní funkci zřizovatele (mimo těch několik málo konkrétních případů, kde to ŠZ přímo říká)? Je to ředitel? Ten, kdo ředitele jmenoval do funkce? Zakladatel ústavu? Pokud žák, jehož rodič je členem ŠR, absolvuje 9. třídu naší ZŠ a je od září přijat na naši SŠ, je to v kontextu předchozích otázek možné, případně nutné vykládat jako naplnění § 167 odst. 9 písm. f) ŠZ?
Vydáno: 23. 10. 2023