Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Výchovný poradce

Individuální výchovný plán

Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin

Koncept individuálního výchovného plánu (IVýP) vznikl na MŠMT ČR v roce 2010 přeměnou původního nápadu „smluv s rodiči“. Využili jsme analogie s individuálním výchovným plánem, který realizují střediska výchovné péče u svých klientů, i individuáln...

Kariérové poradenství

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Jinou významnou oblast práce výchovného poradce představuje kariérové poradenství. Při individuální práci se žáky do této oblasti zpravidla vedení školy zasahuje minimálně. Výchovní poradci však v některých základních školách pořádají schůzky pro ...

Kdo je výchovný poradce

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Jak má vypadat spolupráce výchovného poradce s vedením školy? Formálně výchovný poradce na počátku školního roku vypracovává svůj plán činnosti na celý školní rok, který předává vedení. Dále pak samostatně nebo na základně přesných pokynů vedení h...

Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování

Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se konal kulatý stůl, jehož cílem bylo seznámit se se s problematikou sociálního začleňování v rámci městské části Praha 3, představit možné nástroje podpory, předat příklady dobré praxe, započít diskusi k hledání možností pr...

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. v platném znění zabezpečuje ředitel základní, střední a vyšší odborné školy poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm. V praxi se jedná o poradenský tým složený zpravidla z výchov...

VP a další poradenští pracovníci

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Ve školách, v nichž poradenská činnost funguje skutečně efektivně, zpravidla VP velmi úzce spolupracují s metodiky prevence rizikového chování. Obě tyto funkce jsou ve škole povinné a je skutečně výhodné, když je plní dva různí učitelé, kteří se v...

VP a pedagogicko-psychologická poradna

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Každá škola má svoji spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu, resp. v poradně má svého spádového psychologa a speciálního pedagoga, kteří vyšetřují děti ze školy a se školou také komunikovat o přiznaných podpůrných opatřeních daných žáků, příp...

VP a speciálně pedagogické centrum

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Speciálně pedagogická centra neexistují na rozdíl od poraden v závislosti na určitém regionu, ale vznikají podle potřeb specifické cílové skupiny. Setkáváme se proto v různých oblastech s různými centry pro osoby s rozličnými typy postižení.

VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Činnost středisek výchovné péče upravuje vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. Přestože se jich týká odlišná legislativa, jsou střediska výchovné péče řazena me...

Výchovný poradce – metodické vedení učitelů

Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

V neposlední řadě se výchovní poradci podílejí na metodickém vedení a některých formách vzdělávání dalších učitelů školy.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele