Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Ing. Danuše Prokůpková

Absolvovala studium na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Od roku 1991 vlastní auditorské oprávnění Komory auditorů ČR. Z titulu tohoto auditorského oprávnění je zároveň členkou Výboru Komory auditorů ČR pro veřejné finance a lektorkou pro vzdělávání auditorů v rámci veřejných financí. Během své praxe pracovala postupně v několika společnostech (Filmový podnik hl. města Prahy, VAKUS Praha, Ministerstvo kultury, Ministerstvo financí). Nyní se věnuje auditorské a poradenské činnosti. Je členkou redakčních rad časopisů „Obec a finance“, „Účetnictví nevýdělečných organizací“ a „UNES“. Jako lektorka pro další vzdělávání účetních, auditorů a kontrolorů působí v institucích, kterými jsou zejména auditorské a poradenské firmy. Má za sebou bohatou publikační činnost zaměřenou na finanční účetnictví, řízení a kontrolu ve sféře veřejných financí.

Počet článků autora: 22


Další požadavky na části ÚZ A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Předposlední změna  vyhlášky zveřejněná pod č. 273/2017 Sb., uvádí:  V § 45 odst. 1 se písmena k) až m) včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušují Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno k). 2. V příloze č. 5 se položky „K. Doplňující informace...

Daňové povinnosti související s účetní závěrkou A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Ze zákona o daních z příjmů (dále také „ZDP“) jsou pro příspěvkové organizace důležité, stejně jako pro ostatní poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mimo jiné tyto paragrafy:

Etapy účetní závěrky A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Přípravné práce - vlastní uzavírání účetních knih - sestavení předepsaných výkazů a přílohy, analýza a vyhodnocení

Inventarizace A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Inventarizací majetku a závazků rozumíme zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků, jeho porovnání se stavem v účetnictví, posouzení výše ocenění majetku, závazků a vypořádání případných (inventarizačních) rozdílů. Stav majetku a závaz...

Organizace odpovídající informační základny A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Z hlediska odpovědnosti za proces je ředitel/vedoucí organizace odpovědný za rozsah, obsah a kvalitu vnitřních předpisů, kterými jsou stanoveny režimy pro způsoby účtování finančních operací spojených s účetními metodami.

Podstata účetnictví A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Podstatou účetnictví je věrně zachytit (zobrazit) ekonomickou realitu účetní jednotky, tj. jeho skutečnou majetkovou, finanční a důchodovou situaci, a poskytovat informace vymezeným uživatelům pro účely řízení a kontroly majetkové a zdrojové struk...

Postavení a funkce účetnictví A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Funkcí účetnictví je mimo jiné plnění nástroje řízení a kontroly.

Požadavky na použití účetních metod A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Metodu účetnictví lze definovat jako soustavu prvků (metodických prostředků) a účetních metod, pomocí nichž dosahuje účetnictví svých cílů, tj. zejména uspořádaně zjišťovat a příslušným uživatelům předkládat (komunikovat) vymezený soubor hodnotový...

Požadavky na provádění inventarizací stanovené prováděcí vyhláškou A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Vyhláška č. 270/2009 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byla vydána v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 zákona o účetnictví (dále ZoÚ) a v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 ZoÚ. Požadavky vyhlášky ve srovnání s požadavky zákona o účetnictví ...

Požadavky na vedení účetnictví A

Autor/autoři: Ing. Danuše Prokůpková

Požadavky na vedení účetnictví jsou uvedeny v § 8 odst. 1 až 6 zákona o účetnictví. Plnění požadavků je předpokladem k sestavení účetní závěrky, která má nabývat předem stanovených vlastností.

Kategorie pracovních situací