Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Právník v advokátní kanceláři v Pardubicích.

Počet článků autora: 16


Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Článek se věnuje způsobu rozlišení kogentních a dispozitivních norem v novém občanském zákoníku, což je nezbytný krok k rozpoznání limitů toho, co vše lze ujednat jinak, než stanoví zákon.

Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Kolize odpovědnost za škodu je chápána jako situace, při které dochází ke střetu odpovědnosti za škodu dvou subjektů. V praxi škol je jedním subjektem odpovědným za škodu škola, druhým – tzv. třetí osoba. V návaznosti na tuto skutečnost se pak člá...

Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento článek se věnuje některým konkrétním případům, při nichž může v rámci školní výuky dojít ke kolizi odpovědnosti školy a třetí osoby za škodu nebo újmu způsobenou žákovi, a tedy k aplikaci práva postihu. (V tomto článku je vyjádřen právní náz...

Náhrada nemajetkové újmy dle nového občanského zákoníku

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento článek upozorňuje na některé zásadní změny v oblasti právní úpravy náhrady nemajetkové újmy.

Náhrada škody dle nového občanského zákoníku

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento článek upozorňuje na některé zásadní změny v oblasti právní úpravy náhrady škody.

Nahrávání pedagogů ve vyučování

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento text se věnuje právním aspektům poměrně rozšířené praxe, tedy nahrávání pedagogů při vyučování a zveřejňování takových nahrávek zejména prostřednictvím sítě internet.

Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ N

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Škola je z pohledu práva tzv. právnickou osobou. Jedná se tedy o uměle vytvořený subjekt, který není schopen jednat sám, ale při jakémkoliv právním jednání musí být vždy zastoupen. Tento článek se věnuje tomu, kdo a v jakých situacích může školu z...

Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv N

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Cílem tohoto článku je nastínit nové povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který nabyl účinnosti 1. 7. 2016. Z dikce zákona vyplývá, že mezi povinné subjekty, jejichž smlouvy podléhají uveřejnění, spadají i školy a šk...

Kategorie pracovních situací