2x5 = kroky ke zkvalitnění českého školství

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala představil 10 kroků, které by měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám a učitelům. České školství má tradičně výhodu kvalifikovaných učitelů a dobře dostupné sítě škol, ale výsledky dětí i spokojenost učitelů a rodičů v posledních letech v mezinárodním srovnání zaostávají.

„Cesta ke kvalitnímu vzdělávacímu systému vede přes kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a technických předmětů a lepší podmínky pro strategický rozvoj vysokých škol,“ uvádí ministr školství Petr Fiala. Ministerstvo si je vědomo, že školství je oblast, ve které se všechny změny musejí dělat citlivě a po diskusi s dotčenými skupinami. Takovým způsobem vzniklo i dnes představených 2x5 kroků ke kvalitnímu vzdělávání.

Pro zajištění rovných šancí na vzdělání dětí ve všech koutech ČR je potřeba nastavit systém rovnoměrného rozdělování peněz do školství. „Naším cílem je dosáhnout toho, aby státní příspěvky na žáka byly stejné v Plzni i v Ostravě. V současné době tomu tak není a výsledkem jsou zvětšující se rozdíly v podmínkách pro výuku i ve výsledcích žáků v jednotlivých krajích,“ říká ministr Fiala a doplňuje, že již byla zahájena intenzivní jednání o změnách v systému financování regionálního školství. Stejně tak chybí ucelený systém záruk vzdělávacích příležitostí pro znevýhodněné, talentované a děti jiných národností a etnik.

„Každý z nás má specifické schopnosti a škola by mu měla dát prostor je rozvinout,“ popisuje Fiala. K uplatnění v životě i na pracovním trhu by mělo dětem a mladým lidem pomoct kvalitní vzdělání, ať už se rozhodnou pro střední odborné učiliště nebo víceleté gymnázium. Abychom obstáli v mezinárodní konkurenci, potřebujeme vzdělané a odborně vybavené lidi. Proto je jednou z priorit ministerstva posílení zájmu o matematiku a technické obory. Právě do této oblasti budou letos směřovat téměř 2 miliardy korun z evropských fondů. Budou například vybaveny školní učebny, laboratoře a kabinety pro přírodovědné a odborné předměty. Začne také pilotní ověření úzké spolupráce škol a firem, které se zaměří na tzv. duální vzdělávání, kdy teoretická výuka probíhá ve škole a praktická část přímo ve firmách, které disponují kvalitním a moderním vybavením.

Společně s pracovní skupinou odborníků ministerstvo dále pracuje na přípravě státní maturitní zkoušky po roce 2015 i na jejím ekvivalentu - standardizované učňovské zkoušce.

Učitelé a ředitelé se ve své práci potýkají s velkou mírou byrokracie a papírování. Další opatření by proto mělo školám pomoci snížit administrativní zátěž. „Učitel by měl mít více času na výuku a méně času trávit administrativou,“ vysvětluje Fiala. Na počátku letošního roku byly zahájeny práce na analýze, která povede k odstranění duplicit a zpřehlednění všech nařízení a vyhlášek, kterými se školská zařízení v současnosti řídí.

Již několik měsíců vede ministerstvo velice intenzivní dialog s reprezentacemi vysokých škol nad změnami, které mají za cíl zvýšit kvalitu terciárního vzdělávaní tím, že stát vytvoří vysokým školám podmínky jasně se profilovat a nastavit si standardy pro tři typy studijních programů: profesní, akademické nebo výzkumné. Veřejné vysoké školy by také díky novému způsobu financování měly získat větší jistotu ve střednědobém strategickém plánování.

Na počátku letošního roku zahájilo MŠMT veřejnou diskusi k přípravě dokumentu Strategie 2020, který by měl zastřešit všechny plánované kroky a navíc jasně určit směr, kterým by se vzdělávání v České republice mělo do budoucna ubírat.

„Všechny tyto kroky nedokážeme učinit sami. Věřím však, že je zájmem všech podílet se na změnách, které povedou ke kvalitnímu českému školství,“ uzavřel Petr Fiala.