281/2001 Sb. , kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Schválený:
281/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 3. července 2001,
kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Změna: 237/2003 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 40 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon):
 
§ 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví podmínky a způsob vykonávání péče o děti v předškolních zařízeních,1) žáky, kteří plní ve školách povinnou školní docházku,2) a děti a mládež ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče3) (dále jen "žáci") zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení4) (dále jen "vzdělávací zařízení"), pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci5) (dále jen "zákonní zástupci").
 
§ 2
Podmínky vykonávání péče
(1) Pokud příslušný orgán6) vyhlásí stav nebezpečí nebo nouzový stav anebo stav ohrožení státu (dále jen "krizový stav")7) a nemohou-li zákonní zástupci vykonávat péči o žáky, vykonává po dobu nezbytně nutnou základní péči určené vzdělávací zařízení s cílem zabezpečit ochranu života, zdraví, osobního majetku a základních práv žáků. Vzdělávací zařízení je určeno k této péči příslušným orgánem krizového řízení.
(2) Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky ve svých objektech vhodných pro tuto činnost s vytvořenými materiálně technickými, personálními a jinými podmínkami nebo v jiných odpovídajících objektech, které jsou zajištěny na základě smlouvy uzavřené určeným vzdělávacím zařízením nebo stanoveny orgány krizového řízení.
(3) Určená vzdělávací zařízení vykonávají péči o žáky zpravidla v rozsahu stanoveném plány krizové připravenosti,8) které zpracovávají ve spolupráci s orgány kraje,9) orgány obcí,11) popřípadě dalšími orgány určenými podle zvláštních právních předpisů12) a začleněnými v integrovaném záchranném systému. V plánech krizové připravenosti a krizových plánech doplní určené vzdělávací zařízení podle druhu své činnosti opatření naplňující ustanovení školského zákona; do organizačního zabezpečení v nich promítnou i mimořádná opatření k řešení dopadů možných krizových situací v oblasti výchovy a vzdělávání a jejího zabezpečení. Tyto plány doplní v souladu s rozsahem jejich začlenění v systému krizového řízení v příslušných krizových plánech13) i v souladu s plány kraje nebo obce.
(4) Příslušný orgán krizového řízení může určenému vzdělávacímu zařízení svěřit i péči o žáky jiných vzdělávacích zařízení, nejvýše však do počtu stanoveného schváleným plánem krizové připravenosti.
(5) Vzdělávací zařízení při vytváření podmínek pro řešení krizových situací zejména
a) přijímají preventivní opatření,
b) zajišťují výběr, školení a výcvik zaměstnanců, popřípadě žáků,
c) spolupracují s příslušnými orgány veřejné správy a dalšími osobami při plnění povinností stanovených orgány krizového řízení podle krizového zákona.
 
§ 3
Způsob vykonávání péče
(1) Určená vzdělávací zařízení zajišťují po vyhlášení krizového stavu nepřetržitý provoz, pokud péči o žáky nemohou v krizové situaci vykonávat zákonní zástupci; orgány krizového řízení mohou v rámci krizových opatření a v dohodě s řediteli vzdělávacích zařízení uložit fyzickým osobám pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc14) ve vztahu k příslušným vzdělávacím zařízením. Po vyhlášení krizového stavu lze nařídit pracovní pohotovost15) příslušných zaměstnanců.
(2) Určená vzdělávací zařízení zajišťují nezbytně nutnou péči o žáky mimo výchovně vzdělávací činnost, zejména
a) ubytování,
b) stravování,
c) první pomoc, psychologickou a zdravotní péči v součinnosti s příslušnými odbornými orgány a zařízeními,
d) pomoc žákům při vyhledání jejich zákonných zástupců i při řešení dalších potřeb vyvolaných krizovou situací,
e) trvale aktualizovanou evidenci ubytovaných osob.
(3) Určená vzdělávací zařízení v rámci svých plánů krizové připravenosti zejména
a) postupují způsobem zohledňujícím způsoby ohrožení a jednotlivé druhy možných krizových situací i jejich úrovně z hlediska předpokládaného rizika, včetně stanovení nezbytného počtu zaměstnanců určeného vzdělávacího zařízení k zajištění jeho provozu a maximálního počtu žáků, které lze v daném vzdělávacím zařízení po dobu krizového stavu umístit, případně v rámci náhradních opatření stravovat nebo i ubytovat,
b) připraví pro období krizového stavu upravený vnitřní předpis obsahující organizační zabezpečení provozu v krizové situaci,
c) zajišťují v období krizového stavu dozor nebo dohled nad žáky umístěnými v objektech mimo dobu vyučování,
d) zabezpečují provoz personálně, především zajišťují seznámení příslušných zaměstnanců a žáků, včetně zaměstnanců zajišťujících dozor a zaměstnanců zajišťujících provoz, s úkoly, které budou plnit při krizové situaci, se souvisejícími právními předpisy, s vnitřním předpisem podle písmene b) tohoto ustanovení a se změnou druhu práce u stávajících zaměstnanců; dále stanovují nezbytné navýšení počtu zaměstnanců k zajištění plnění úkolů při krizové situaci,
e) zajišťují nezbytné materiálové zdroje, energetické zdroje a techniku, především potraviny, vodu, hygienické potřeby, léky, potřeby pro nouzové ubytování, požární techniku,
f) vytvářejí podmínky pro dodržení hygienických a zdravotních předpisů a předpisů pro bezpečný provoz, případně mohou měnit tyto podmínky za předpokladu, že byly příslušným odpovědným orgánem povoleny mimořádné dočasné výjimky z těchto předpisů v souvislosti s předpokládanými krizovými situacemi,
g) zajišťují dočasnou úpravu výchovně vzdělávacího procesu v návaznosti na změny v provozu, včetně úprav příslušné pedagogické dokumentace,
h) zabezpečují organizační náležitosti krizového řízení, zejména vedou seznam adres a telefonních spojení a vyžádají přednostní telekomunikační služby především na nadřízený krizový štáb, zásobovací střediska, lékaře, pracovníky sociální péče, pedagogicko psychologické poradny, dále zabezpečují formuláře pro evidenci umístěných žáků a přehled o zaměstnancích, podklady k účetnictví a k ekonomické evidenci,
i) uzavírají smlouvy k zabezpečení spolupráce v období krizového stavu.
(4) Připravenost určených vzdělávacích zařízení na řešení krizových situací zajišťují v rámci svých pravomocí jejich ředitelé16) buď jako statutární orgány právnických osob nebo v případě organizačních složek spolu se statutárními orgány právnických osob, jejichž jsou určená výchovně vzdělávací zařízení součástí.
(5) Odbornou připravenost ředitelů na řešení krizových situací17) zajišťuje ve spolupráci se zřizovateli určených vzdělávacích zařízení orgán kraje v rámci přípravy kraje.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Zeman v. r.
1) § 2 a 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
2) § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
3) § 9, § 25 a násl. zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona č. 390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 19/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
4) § 13a a 13b zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
5) Například § 45 a 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.
6) Například čl. 5 až 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
7) § 2 písm. c) krizového zákona.
8) § 29 odst. 1 krizového zákona.
9) § 14 a násl. krizového zákona.
11) § 21 a násl. krizového zákona.
12) § 4 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
13) § 14 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 2 písm. b), § 21 odst. 2 písm. b) krizového zákona.
14) § 31 odst. 3 písm. c) a d) krizového zákona.
15) § 95 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb.
16) Například § 1 písm. a) a § 3 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění zákona č. 139/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., § 29 krizového zákona.
17) § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 a 4 krizového zákona.