Poradna

Jsme střední škola. Upravuje nějaká zákonná či podzákonná norma počet osob pedagogického dohledu ve vztahu k počtu žáků, kteří se účastní školní akce? Například lyžařské kurzy, sportovní kurzy, ale i účast na divadelním představení apod.?
Vydáno: 24. 05. 2024
Pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost - jak je to s odstupným v případě ztráty zdravotní způsobilosti ?
Vydáno: 21. 05. 2024
Jakou kvalifikaci musí mít rodilý mluvčí anglického jazyka, když během hodiny, ve které mluvčí působí, je přítomný i pedagog AJ? 
Vydáno: 21. 05. 2024
Jsme základní škola, příspěvková organizace. V evidenci majetku máme 7 ks lyžařských běžeckých setů pořízených v roce 2014. Pořizovací cena jednoho setu činila 3.720 Kč. V letošním roce jsme se rozhodli opotřebované, ale funkční sety odprodat jiné základní škole za oboustranně dohodnutou cenu 13.020 Kč, což je 50 % z celkové hodnoty setů v době pořízení. Je možné pouze na základě vzájemné dohody stanovit takto cenu již nevyužívaného a opotřebovaného inventáře, sepsat kupní smlouvu a nebo je potřeba k tomu odborný posudek?
Vydáno: 20. 05. 2024
Může učitel s kvalifikací na 1. stupeň ZŠ učit na 2. stupni ZŠ ? Dříve platilo, že musí mít alespoň 1 hodinu na 1. stupni ZŠ. Stále to platí? 
Vydáno: 17. 05. 2024
Je povinnost na konci školního roku tisknout třídní knihy každé třídy, nebo stačí uchovávat v elektronické podobě? Je povinnost na konci školního roku tisknout katalogové listy žáků 9. tříd, nebo stačí uchovávat v elektronické podobě?
Vydáno: 17. 05. 2024
Mohu dát výpověď učiteli AJ pro nedostatečnou kvalifikaci (nemá úroveň C1) bez nároku na odstupné, jestliže v pracovní smlouvě má uvedeno jen "učitel". Nemám pro něj uplatnění v jiných předmětech.
Vydáno: 15. 05. 2024
V případě nepřítomnosti ředitele školy v den podpisu vysvědčení, zůstává uvedeno jeho jméno, ale podepisuje ten, kdo je pověřen vedením školy v nepřítomnosti (např. zástupce ředitele). K podpisu se pak připojí v. z.? 
Vydáno: 10. 05. 2024
Může MŠ během „květnových řádných zápisů“ vydat rozhodnutí o přijetí dítě nikoli k 1. září, ale např. až k 1. listopadu, není tento postup v rozporu s § 34 školského zákona: „Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května." Je tímto odstavcem myšleno od začátku následujícího roku nebo může být vydáno rozhodnutí o přijetí s jiným datem než 1. 9.? Jde o přijímání dvouletých dětí, které by MŠ chtěla přijmout až po dovršení 3 let, aby nemusela snižovat počty dětí na třídách.
Vydáno: 10. 05. 2024
Z důvodu snížení tzv. PhMax - viz Nařízení vlády 123/2018 Sb., které se nás bude se týkat od 1. 9. 2024 a zároveň předpokládaným nižším počtem žáků od 1. 9. 2024 vznikne výpovědní důvod pro nadbytečnost (aktuálně nám stát platí 647 hodin, od září to bude 588 hodin, což je rozdíl 59 hodin, tedy cca 2,7 úvazku). Vím, že musí být vyhlášena organizační změna atp. Mohu si jako zaměstnavatel nastavit vlastní kritéria pro výběr zaměstnanců, kterých se bude výpověď týkat, aniž bych cokoliv porušila a výpověď nebyla v případě sporu neplatná? Mám na mysli to, že hlavním kritériem nebude čistě splnění kvalifikačních předpokladů, ale i např. i soulad s vizí školy, komunikace s žáky, rodiči, kolegy v rámci pedagogických zásad apod. Jednoduše řečeno, vyberu-li pro výpověď zaměstnance splňujícího kvalifikační předpoklady (ale bohužel ne jiné požadavky) a ponechám si zaměstnance, který si kvalifikaci právě doplňuje, ale je pro školu celkově přínosnější a perspektivnější, je to v pořádku, nebo je to napadnutelně např. v souvislosti se zákonem o pedagogických pracovnících? 
Vydáno: 07. 05. 2024
Zaměstnanci jedou na školu v přírodě a je s nimi uzavřena dohoda o provedení práce. V dubnu 2024 mám 1. svátek a dále budou pracovat i v sobotu a neděli. Jaká bude výše příplatků u dohod o provedení práce za sobotu a neděli? Za svátek předpokládám 100 %. 
Vydáno: 06. 05. 2024
MŠ přijme děti od 1. 9. 2024. Před tímto datem pořádá adaptační aktivity, např. hravé odpoledne pro nově přijaté děti a rodiče nebo nabízí účast dětí během dopoledního programu (rodič a dítě se přijde podívat do MŠ před 1. 9. 2024 a účastní se programu MŠ). Jak se řeší bezpečnost těchto dětí? Jak postupovat, pokud se dítěti stane úraz? Jak postupovat, pokud by toto dítě způsobilo úraz jinému dítěti?
Vydáno: 06. 05. 2024
Škola spravuje osobní údaje žáků ve své školní matrice. Součástí školní matriky je i evidence členů spolku Klub přátel a to včetně osobních údajů. Při žádosti Klubu přátel o dotace vyžaduje poskytovatel dotace osobní údaje členů spolku (Jméno, příjmení a rok narození). Musí mít škola speciální souhlas zákonného zástupce o poskytnutí osobních údajů třetí osobě?
Vydáno: 06. 05. 2024
Jsme základní škola a máme projekt Imlementace reformy - Národní plán obnovy. V rámci projektu zaměstnáváme kariérového poradce, který není pedagogickým pracovníkem. Do které platové tabulky a platové třídy ho máme zařadit? Doplnění otázky: kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.
Vydáno: 03. 05. 2024
Mateřská škola má ve školním řádu uvedeno, že zákonní zástupci dítěte mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání, v případě onemocnění a také že odmítne dítě, pokud jeví zřejmé známky přenosné nemoci. Dítě je přijaté do MŠ, dochází do ní, nemá přenosnou nemoc, ale zlomí si ruku, kterou má v sádře. Může dítě docházet se zlomenou rukou do MŠ? Resp. musí MŠ dítě se zlomeninou přijmout? Rodiče chtějí, aby dítě do MŠ docházelo. MŠ má obavu, aby se stav dítěte nezhoršil.
Vydáno: 02. 05. 2024
Jak postupovat v případě, že písemné zpracování maturitní práce je sice odevzdáno včas, ale nesplňuje požadavky natolik, že práce nemůže být připuštěna k obhajobě? Znamená to, že zkoušku student vykonal se známkou nedostatečná, a ztrácí termín? Nebo se vrátí k dopracování bez ztráty termínu? 
Vydáno: 02. 05. 2024
Dobrý den, kolegyně vystudovala VŠ v magisterském programu obor Informační a knihovnická studia (Filozoficko-přírodovědecká fakulta). Dále absolvovala státní jazykovou zkoušku z Aj. Musí pro splnění kvalifikace učitelky 2. stupně ZŠ (zejména pro výuky Aj) doplnit oborovou didaktiku a doplňující pedagogické minimum? Jak dlouho mohu zaměstnávat nekvalifikovanou učitelku? 
Vydáno: 02. 05. 2024
Jak má škola postupovat v sestavení klasifikace na vysvědčení, pokud víme, že žák bude opakovat ročník z vážných zdravotních důvodů? Zákonný zástupce dle § 52, odst. 6, školského zákona požádal o opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. V celém druhém pololetí školního roku byl tento žák hospitalizován v nemocnici nebo byl v domácím ošetřování. Nebyl schopen se takto naučit učivo daného (šestého) ročníku a nemá dost podkladů pro stanovení klasifikace na vysvědčení. Rodiče z tohoto důvodu požádali o opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. Jak má škola postupovat při sestavování vysvědčení na konci školního roku, abychom mu nemuseli dávat „N“ – nehodnocen? V těchto předmětech, pokud si neopraví do konce září příštího roku, se hodnocení změní na známky nedostatečná. Chtěli bychom ho vyvarovat pohledu na vysvědčení s tolika pětkami a prosíme o radu, bylo-li by možné žáka uvolnit podle § 50, odstavec 2 z výuky více než poloviny povinných předmětů. Nebylo by to v rozporu s RVP / ŠVP? Potřeboval by k tomu nějaké další vyjádření poradny či lékaře? Nebo by rodiče mohli požádat o slovní hodnocení a žáka bychom mohli hodnotit tímto způsobem? A další dotaz ke stejnému tématu - pokud by se stejná situace opakovala i příští rok – chlapec je vážně nemocný, už nyní máme avízo, že bude do školy docházet v prvním pololetí maximálně na hodinu až dvě za týden. Pokud ho opět nebude možné na konci roku klasifikovat, mohou rodiče opět požádat o opakování stejného ročníku?
Vydáno: 26. 04. 2024
Je možné hradit vstupné na konferenci Škola jako místo setkávání ze šablon?
Vydáno: 25. 04. 2024
Je možné, aby zaměstnanec, který je aktuálně v dlouhodobé pracovní neschopnosti (HPP pedagog volného času), mohl pracovat pro stejného zaměstnavatele v rámci DPP na jinou činnost než HPP, např. sekání trávy? Jaké jsou v případě porušení následky pro zaměstnance, případně zaměstnavatele?
Vydáno: 24. 04. 2024