Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Legislativa

Veškeré právní předpisy

Zákon 318/2018 Sb.

Schválený 14. 12. 2018 Účinný 20. 12. 2018 Zrušen: 1. 1. 2020  

318/2018 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

205/2010 Sb.

Schválený 9. 6. 2010 Účinný 1. 7. 2010 Zrušen: 22. 1. 2015  

205/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

397/2017 Sb.

Schválený 20. 11. 2017 Účinný 1. 1. 2018  

397/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

273/2017 Sb.

Schválený 21. 8. 2017 Účinný 1. 1. 2018  

273/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

168/2002 Sb.

Schválený 25. 3. 2002 Účinný 1. 1. 2003  

168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

362/2005 Sb.

Schválený 17. 8. 2005 Účinný 4. 10. 2005  

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

48/1982 Sb.

Schválený 15. 4. 1982 Účinný 1. 7. 1982 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

48/1982 Sb. , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

134/2006 Sb.

Schválený 14. 3. 2006 Účinný 1. 6. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2017  

134/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

161/2006 Sb.

Schválený 16. 3. 2006 Účinný 27. 4. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2014  

161/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

2/1968 Sb.

Schválený 30. 11. 1967 Účinný 5. 7. 1967 Zrušen: 18. 11. 1980  

2/1968 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960

343/2012 Sb.

Schválený 27. 9. 2012 Účinný 1. 1. 2013 Zrušen: 1. 1. 2014  

343/2012 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2013

123/2003 Sb.

Schválený 2. 4. 2003 Účinný 5. 5. 2003  

123/2003 Sb. , kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

309/2002 Sb.

Schválený 13. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2004 Zrušen: 1. 1. 2015  

309/2002 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

57/2010 Sb.

Schválený 12. 2. 2010 Účinný 1. 4. 2010  

57/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

89/2009 Sb.

Schválený 20. 3. 2009 Účinný 1. 4. 2009 Novelizovaný: 8. 4. 2009  

89/2009 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

460/2016 Sb.

Schválený 14. 12. 2016 Účinný 30. 12. 2016  

460/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

276/2015 Sb.

Schválený 12. 10. 2015 Účinný 26. 10. 2015 Novelizovaný: 21. 7. 2016  

276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

205/2015 Sb.

Schválený 23. 7. 2015 Účinný 1. 10. 2015  

205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

285/2000 Sb.

Schválený 3. 7. 2000 Účinný 2. 7. 2001 Zrušen: 1. 5. 2004  

285/2000 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.

297/2016 Sb.

Schválený 24. 8. 2016 Účinný 19. 9. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Aktuální změny v legislativě

Změna nastala

455/1991 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

586/1992 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

117/1995 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

634/2004 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  

146/2002 Sb.

Novelizovaný: 1. 10. 2022  


Změna nastane

193/2013 Sb.

Zrušen: 15. 10. 2022