Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Informujeme

Mimořádně nadané děti - výjimka ve školském systému?

Datum: Autor/autoři: Šárka Mrázová Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Vynikají hloubkou svých znalostí a schopností, jsou originální a zvídavé. Míra jejich nadání ale může být silně nevyrovnaná, mohou ho skrývat či vzdorovat autoritám. I to jsou mimořádně nadané děti (MiND). Na školách často panuje mylná představa, ...

Vztahy mezi učitelem a žákem jako důležité faktory ovlivňující výsledky vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

V minulém čísle Učitelského měsíčníku (6/2021) jsme představili několik vybraných faktorů, které ovlivňují vzdělávání a výsledky, kterých žáci ve vzdělávání dosahují. Konkrétně šlo o rodinné zázemí žáků, tzv. wellbeing a třídní klima. Tyto faktory...

Méně zkoušek a stresu u maturit

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. , Michaela Mikesková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Přípravy na letošní maturitu vrcholí. Žák, který se rozhodl uplatnit mezinárodní certifikát nebo certifikáty využívající digitálních znalostí a dovedností u maturity, plnohodnotně nahradí část jedné profilové maturitní zkoušky ze vzdělávací oblast...

Aby se ředitel neutopil, reportáž z diskuze Ředitelé ZŠ: kapitáni českého školství?

Datum: Autor/autoři: Dominik Lipovský Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Na vlnách internetu jste mohli 28. dubna narazit na online diskuzi Ředitelé ZŠ: kapitáni českého školství?, kterou pořádal Aspen Institute Central Europe společně s redakcí Řízení školy. K osobě ředitele školy se obrátila pozornost aktérů české vz...

PISA 2018: Rodinné zázemí, well-being a třídní klima jako faktory ovlivňující výsledky žáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Česká školní inspekce je vedle svých národních aktivit také realizátorem mezinárodních šetření výsledků žáků, kterých se Česká republika průběžně účastní již mnoho let. Jedním z nejdůležitějších je šetření PISA, jež každé tři roky zjišťuje úroveň ...

Kinopříběhy Paměti národa online i živě

Datum: Autor/autoři: Veronika Stehlíková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Přemýšleli jste nad tím, jak do výuky moderních dějin snadno zařadit osobní svědectví lidí, kteří zásadní historické události prožívali na vlastní kůži? Právě s tím vám pomohou kinopříběhy Paměti národa, jeden z nejnovějších vzdělávacích formátů, ...

Kybernetická bezpečnost - praktické tipy (nejen) pro učitele

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Faltýn , Ludmila Třeštíková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Téma kybernetické bezpečnosti se stává zcela zásadním ve vztahu k dětské populaci. Pohyb dětí na internetu se dlouhodobě zvyšuje a široká dostupnost technologií odstranila řadu překážek zapojení dětí do různorodých aktivit na internetu. V poslední...

Propojování formálního a neformálního vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Martina Běťáková Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Propojování formálního a neformálního vzdělávání sice není v hledáčku médií příliš často, ale přesto se jedná o slovní spojení, které se v komunitě odborníků ze světa vzdělávání objevuje čím dál více. Ostatně, i Strategie vzdělávací politiky ČR do...

Distanční vzdělávání - přístupy a posuny rok od nástupu pandemie

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Nedávno si Česká republika připomínala rok od nástupu pandemie nemoci covid-19, která kromě jiných oblastí velmi výrazně zasáhla také do oblasti vzdělávání. Česká školní inspekce již od dubna 2020 sleduje a vyhodnocuje realizaci distančního vzdělá...

Rok 2020 uspíšil digitalizaci, dlouhodobé problémy ale zůstávají. Audit EDUin představuje pět klíčových témat za uplynulý rok

Datum: Autor/autoři: Štěpán Kment , Pavla Lioliasová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Dění v roce 2020 ve vzdělávacím systému už tradičně shrnuje a hodnotí Audit vzdělávacího systému, který od roku 2014 vydává organizace EDUin. Soubor textů se zabývá tím, jak vzdělávací systém naplňuje své cíle ve vybraných oblastech. Pět klíčových...

Strategie 2030+ - podpora učitele 21. století

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta , Jana Kubiasová Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Digitální vzdělávání, inkluze, výuka žáků s odlišným mateřským jazykem a další aktuální výzvy v rámci vzdělávání ukazují, že učitel 21. století si již nevystačí jen s křídou a tabulí. Součástí dokumentu Strategie 2030+ je i cílená a systematická p...

V jaké rovině učitelé ovlivňují na výsledky žáků: zjištění z modulu TALIS-PISA link

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Basl, Ph.D. Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

V roce 2018 se poprvé v tomtéž roce uskutečnila mezinárodní šetření TALIS a PISA. Česká republika využila možnosti synergie a díky zapojení stejných škol do obou šetření propojuje modul TALIS-PISA link informace o výsledcích žáků v PISA 2018 se zj...

Učit více informatiky a digitálních dovedností pro úspěch našich žáků je pro učitele výzva i nová šance

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Faltýn Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Milí učitelé, pro úspěch našich dětí je důležitá informatika a nové myšlení. Ve spolupráci s odborníky z pedagogických fakult a s učiteli informatiky jsme upravili Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), aby informatika dostal...

MŠMT a zvyšování kvality vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Český vzdělávací systém je bohužel charakteristický výraznými rozdíly v kvalitě škol, které do velké míry určují individuální vzdělávací výsledky a vedou k omezení rovnosti šancí na dosažení kvalitního vzdělání, a to nejen v podobě nerovností regi...

Co přinese Strategie 2030+ do učitelské profese

Datum: Autor/autoři: Jaromír Beran , Lukáš Seifert Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Svět se mění rychleji, než si myslíme. Naše děti budou žíti v jiném světě, než ve kterém jsme vyrůstali my. Dnešní prvňáčci budou pracovat do roku 2080! Za život změní dle odhadů více než pětkrát své povolání. Na to vše by měla děti škola připravi...

MŠMT podporuje novou informatiku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Faltýn , Lucie Gregůrková Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

V rámci implementace Strategie 2030+ je jedním z hlavních cílů inovovat výuku informatiky, neboť jde o standard všeobecného vzdělání člověka 21. století. Důraz je kladen na revizi RVP, jehož smyslem je rozvíjet informatické myšlení a digitální gra...

Úspěch pro každého žáka online

Datum: Autor/autoři: Dominik Lipovský Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

V roce 2020 se přesouvání větších akcí do online prostoru stalo prakticky normou. Za těchto nebývalých okolností se konal také 8. ročník konference Úspěch pro každého žáka, kterou pořádá Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Zastřešující...

Kvalita vzdělávání v jednotlivých krajích České republiky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Povinností státu, reprezentovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je řídit vzdělávací soustavu v České republice a zajistit podmínky pro to, aby bylo možné dětem, žákům i studentům (dále jen „žáci“) na všech místech země poskytovat...

Škola jako místo setkávání potřinácté

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Ve čtvrtek 17. září 2020 se v prostorách Filozofické fakulty UK a pod křídly katedry psychologie FF UK i nakladatelství Wolters Kluwer, redakce školství, konal již třináctý ročník konference Škola jako místo setkávání. Možná to byla jedna z posled...

Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“) ve školách a vzděl...

Vzdělávání během pandemie: Učitelé, žáci i rodiče výuku většinově zvládli

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Po vydání zákazu přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou pandemií nastala pro český vzdělávací systém mimořádná situace. Učitelé museli ze dne na den začít se svými žáky pracovat distančními metodami, rodiče byli mnohem více než ...

České vzdělávání v 21. století - pomůže Strategie 2030+

Datum: Autor/autoři: Jaromír Beran , Mgr. Martina Běťáková Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Modernizovat vzdělávání tak, aby děti i dospělí obstáli v dynamickém a neustále se měnícím světě 21. století, to je cílem nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.