Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Informace, zjištění a analýzy ČŠI

Informace, zjištění a analýzy ČŠI

Počet článků v rubrice: 62

Nastavení mysli žáků a jeho vliv na výsledky vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Již od roku 2000 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření PISA, které sleduje úroveň čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností u patnáctiletých žáků. Poslední cyklus šetření PISA byl realizován v roce 2018 a jeh...

Vybrané specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

V úterý 29. června 2021 schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga po projednání v poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022. Ten je členěn na úk...

Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Nástup pandemie nemoci covid-19 v březnu 2020 a velmi dlouho trvající distanční vzdělávání s sebou v mnoha případech přinesly ještě dramatičtější omezení pohybových aktivit žáků, které jsou i v běžných časech u velkého množství z nich naprosto ned...

Profesní rozvoj učitelů v datech ČŠI

Datum: Autor/autoři: Dana Pražáková Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Asi nikoho nepřekvapí, že kvalifikace učitelů a jejich průběžné vzdělávání zvyšuje kvalitu pedagogického procesu a tím pádem ve velké míře ovlivňuje dosahované výsledky žáků. Pro to, aby zlepšování pedagogických kompetencí mělo potřebný efekt, je ...

Vybrané zkušenosti žáků a učitelů s distanční výukou na jaře 2020 - inspirace pro další období

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

V důsledku vývoje pandemie nemoci covid-19 byly na jaře roku 2020 školy nuceny na určitou dobu poprvé kompletně přejít na distanční formu výuky.1) Tato mimořádná situace, na kterou školy, žáci ani jejich rodiče nebyli systematicky připravováni, do...

Vzdělávání učitelů pro rozvoj dovedností žáků - zdarma a přímo ve školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kr...

Vybrané specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2020/2021

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

V úterý 16. června 2020 schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga po projednání v poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021. Ten je členěn na úk...

Příspěvek České školní inspekce k metodické podpoře školního stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: ŠJ 5/2020 Ročník: 2020

Jedním z důležitých cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je poskytovat školám, resp. pracovníkům školních jídelen, inspiraci při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které ...

Kvalita ve vzdělávání pohledem regionálních specifik

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

V prosinci 2019 zveřejnila Česká školní inspekce svou výroční zprávu pojednávající o kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019. Zpráva je k dispozici na www.csicr.cz. I když je zřejmé, že většina kvalitativníc...

Dopravní výchova na základních školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Jedním z důležitých specifických úkolů České školní inspekce v uplynulém školním roce bylo také hodnocení vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou na základních školách a víceletých gymnáziích. Součástí této tematicky zaměřené inspe...

PISA 2018: Čeští žáci jsou lepší ve vyhledávání informací než v porozumění textu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Basl, Ph.D. Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

V úterý 3. prosince 2019 byla zveřejněna zjištění z nejnovějšího cyklu mezinárodního šetření PISA. Vzhledem k tomu, že se Česká republika do PISA zapojuje pravidelně od roku 2000, je možné diskutovat vývoj výsledků za uplynulých 18 let, zejména pr...

Doporučení pro vyřizování stížností a podnětů na úrovni školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Stížnosti a podněty, které jsou ze strany nejrůznějších osob směřovány jak k ředitelům škol, tak i k České školní inspekci, jsou ve vzdělávacím prostředí dlouhodobým a poměrně živým tématem. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na ...

Několik poznámek k podpoře vzdělávání nadaných

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Při sledování a hodnocení vzdělávání se Česká školní inspekce dlouhodobě zaměřuje také na podporu nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“). Z nejrůznějších šetření se ukazuje, že oblast podpory a vzděláv...

Zájmové vzdělávání je klíčovou součástí vzdělávacího procesu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Je všeobecně známo, že vzdělávání se nemusí odehrávat pouze v rámci vyučovacích hodin, ale kdykoli a kdekoli. Ve škole, ve školní družině či školním klubu, na zahradě, v lese nebo třeba před monitorem počítače. Propojování formálního vzdělávání ve...

Vybrané specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2019/2020

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

V úterý 2. července 2019 schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga po projednání v poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020. Ten je členěn na ú...

InspIS ŠVP významně usnadní školám a školským zařízením práci

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Pavlas Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Využívání školního vzdělávacího programu (dále i „ŠVP“) je spojeno s jeho pravidelnou editací a nutnými úpravami, přičemž obě činnosti patří mezi administrativně velmi náročné. Již při zavádění kurikulární reformy před téměř 15 lety nebyly školy a...

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Na konci loňského roku Česká školní inspekce zveřejnila svou výroční zprávu za školní rok 2017/2018, která komplexně vypovídá o kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky v daném školním roce. V jeho průběhu Česká školní...

Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti s využitím úloh PIRLS

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

V návaznosti na obdobně koncipované vzdělávací programy, které byly v letech 2017 a 2018 zaměřeny na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 ve výuce a které absolvovaly již téměř 4 000 pedagogů, připravila Česká ...

Hlavní úkoly České školní inspekce ve školním roce 2018/2019

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 9/2018 Ročník: 2018

V úterý 3. července 2018 schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga po projednání na poradě vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019. Ten je členěn na ...

V rozvoji a hodnocení klíčových kompetencí máme značné rezervy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Pavlas Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Jednou z nových pedagogických kategorií, které jsou spojeny s kurikulární reformou minulého desetiletí, jsou klíčové kompetence. Jejich základní pojetí se promýšlelo již v devadesátých letech, ale do kurikulárního dokumentu byly včleněny až v souv...

Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Velkým tématem vzdělávacího prostředí jsou stížnosti žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob adresované jak ředitelům škol, tak České školní inspekci. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věno...

Shrnutí hlavních zjištění z hodnocení škol s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části maturitní zkoušky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Ze statistik jednoznačně vyplývá, že některé obory vzdělání s maturitní zkouškou ve vybraných středních školách dlouhodobě vykazují příliš vysokou míru neúspěšnosti žáků, a to zejména ve společné části maturitní zkoušky. Mimo jiné právě na tyto šk...

Několik poznámek k přechodům dětí z mateřské školy do základní školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Irena Borkovcová, MBA Vydání: MŠ 4/2017 Ročník: 2017

Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání je podle školského zákona jedním z cílů předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání by mělo napomáhat vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a pos...

Reporty z dat České školní inspekce mohou využívat i základní umělecké školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: ZUŠ 4/2017 Ročník: 2017

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory směřující ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením nabízí základním uměleckým školám k využití tiskové sestavy – repo...

Česká školní inspekce ověří výsledky žáků v gramotnostech a mediální výchově

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Ve dnech 13.–24. listopadu 2017 provede Česká školní inspekce další ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, které bude v tomto školním roce zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol a žáky 2. ročníků čtyřletých středních škol a odpovída...

ČŠI úzce spolupracuje nejen s realizátory systémových projektů

Datum: Autor/autoři: Dana Pražáková Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

K 1. 2. 2017 zahájila Česká školní inspekce realizaci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státního ...

Implementace výstupů systémového projektu České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: Hana Novotná Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Důležitou součástí individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který od 1. 2. 2017 realizuje Česká školní inspekce, je také klíčová aktivita zaměřená na diseminaci projektových výstupů, na vzdělávání inspekčních pracovníků i da...

Specifické úkoly České školní inspekce ve školním roce 2017/2018

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech schválil dne 18. července 2017 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018. Jeho součástí je kromě stálých úkolů určených České školní inspekci příslušnými ustanoveními ...

Česká školní inspekce nabízí přehledné reporty pro zájmové vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: ŠD 5/2017 Ročník: 2017

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory směřující ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením nabízí střediskům volného času k využití tiskové sestavy – reporty...

Analýzy vzdělávacích dat jako součást činností České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. , doc. PhDr. Daniel Marek, Ph.D. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Součástí individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který od 1. 2. 2017 realizuje Česká školní inspekce, je také klíčová aktivita zaměřená na tvorbu nejrůznějších analytických výstupů reflektujících tuzemská i zahraniční vzděl...

Česká školní inspekce připraví nové nástroje pro monitorování spravedlivosti ve vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. David Greger, Ph.D. Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

K 1. 2. 2017 zahájila Česká školní inspekce realizaci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státního ...

Reporty z dat ČŠI jako další nástroj podpory škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol směřující ke zvyšování kvality vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy nově nabízí mateřským, základním a středním školám k využití tiskové ...

Česká školní inspekce vytvoří nástroje pro hodnocení klíčových kompetencí

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Pavlas Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

K 1. 2. 2017 zahájila Česká školní inspekce realizaci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státního ...

Koncepce pravidelného ověřování výsledků vzdělávání ze strany České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

V rámci realizace projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) vyvinula Česká školní inspekce mimo jiné také univerzální elektronickou platformu, jejímž prostřednictvím lze pravidelně ověřovat výsledk...

Dvouleté děti v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Irena Borkovcová, MBA Vydání: MŠ 2/2017 Ročník: 2017

První roky života dítěte jsou pro něj obdobím nesmírné zranitelnosti i mnoha příležitostí. To, jak je dítě vychováváno a jak je vzděláváno, to, co pro něj uděláme, či neuděláme během těchto let, může mít dopad na celý jeho další život. Na jeho zdr...

ČŠI pracuje na prohloubení propojování externího a interního hodnocení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Basl, Ph.D. , PhDr. Martin Chvál, Ph.D. Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

K 1.2.2017 zahájila Česká školní inspekce realizaci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státního ro...

Kognitivní dovednosti žáků čtvrtých ročníků v matematice a v přírodních vědách pohledem mezinárodního šetření TIMSS

Datum: Autor/autoři: RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. , Vladislav Tomášek Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

V tomto článku navazujeme na minulé číslo, ve kterém byly představeny výsledky českých žáků v mezinárodním šetření TIMSS 2015, jehož realizaci v České republice zajišťuje Česká školní inspekce.

PISA 2015: Koncepce šetření přírodovědné gramotnosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Radek Blažek Vydání: 3/2017 Ročník: 2017

Tento článek navazuje na text z předchozího vydání Řízení školy (2/2017), ve kterém byly představeny výsledky z mezinárodního šetření PISA 2015.

TIMSS 2015: Trend vývoje výsledků českých žáků v matematice a přírodovědě od roku 1995

Datum: Autor/autoři: PhDr. Josef Basl, Ph.D. Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Zjišťování výsledků žáků prostřednictvím mezinárodních šetření, jejichž realizací je za Českou republiku pověřena Česká školní inspekce, probíhá v pravidelných intervalech a Česká republika se do nich zapojuje od roku 1995 (TIMSS 1995). Šetření TI...

PISA 2015: Průměrný výsledek českých patnáctiletých žáků v přírodovědné gramotnosti se snižuje

Datum: Autor/autoři: Mgr. Radek Blažek Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Šetření PISA probíhá od roku 2000 ve tříletých cyklech. Je zaměřeno na tři oblasti funkční gramotnosti (přírodovědná, matematická, čtenářská) a v každém cyklu je jedné z nich věnována hlavní pozornost. V testování PISA 2015, které proběhlo v český...

Na nadané se zapomíná, jejich podpora je stále v počátečním stádiu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Jedním z témat, kterému se Česká školní inspekce v uplynulém školním roce věnovala, bylo také vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. V rámci debat o společném vzdělávání se totiž většinou zdůrazňuje problematika začle...

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2015/2016 nabízí komplexní pohled na kvalitu počátečního vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Česká školní inspekce v prosinci loňského roku zveřejnila na svých webových stránkách www.csicr.cz výroční zprávu za školní rok 2015/2016, která poskytuje komplexní informace o kvalitě a efektivitě počátečního vzdělávání v ČR za daný školní rok. T...

Česká školní inspekce: K problematice poskytování součinnosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 12/2016 Ročník: 2016

V nejrůznějších diskuzích a na různých fórech se občas objevují otázky směřující k vymezenému vztahu práv a povinností mezi školami a školskými zařízeními (zejména) a Českou školní inspekcí. Problematiku poskytování součinnosti České školní inspek...

Vybrané specifické úkoly ČŠI ve školním roce 2016/2017 - střední školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: SS 6/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce se stejně jako v minulých letech bude i ve školním roce 2016/2017 věnovat v rámci svých hodnoticích a kontrolních činností také několika specificky pojatým tématům. Jejich celkový přehled je součástí Plánu hlavních úkolů Česk...

InspIS: Novinky v informačních systémech České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 11/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), který byl realizován v letech 2011-2015, vyvinula mimo jiné několik informačních systémů (InspIS), které jsou využitelné nej...

Monitoring zavádění společného vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 11/2016 Ročník: 2016

Od školního roku 2016/2017 dochází ke změně v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů (pro zjednodušení je dále používán termín „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáků nadaných a mimořádně nadaných (na které se v kontextu debat o...

InspIS ŠVP: Česká školní inspekce pomůže s ŠVP i školním družinám

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: ŠD 6/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) vyvinula kromě jiného také elektronický informační systém InspIS ŠVP, jehož smyslem je pomoci školám a školským zařízením s t...

Vzdělávání v oblasti etické výchovy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce se ve školním roce 2015/2016 věnovala kromě jiného také vzdělávání v oblasti etické výchovy. Tematická inspekční činnost byla realizována v podobě inspekčního elektronického zjišťování, kterého se zúčastnilo 1 192 mateřských ...

Malotřídní základní školy z pohledu České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

Termín „malotřídní škola“ není oficiálním termínem uvedeným ve školském zákoně nebo souvisejících předpisech a tyto školy nejsou samostatně vykazovány ani ve výkazech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o neúplné základní školy s ale...

Pohled České školní inspekce na placené kroužky v mateřských školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: MŠ 3/2016 Ročník: 2016

V nedávné době se do popředí zájmu některých médií dostala problematika placených kroužků v mateřských školách a přístup České školní inspekce k tomuto tématu. Pro vyjasnění nabízíme následující stanovisko.

K výsledkům hodnocení školních družin a školních klubů ve školním roce 2014/2015

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: ŠD 2/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce jako národní autorita pro hodnocení a kontrolu kvality a efektivity počátečního vzdělávání vykonává svou činnost také v zařízeních zájmového vzdělávání. Dominantní součástí těchto zařízení jsou pak školní družiny a školní klu...

Vybraná zjištění České školní inspekce v oblasti školního stravování za školní rok 2014/2015

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: ŠJ 2/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce jako celostátně působící správní úřad vykonává hodnoticí a kontrolní činnosti také v zařízeních školního stravování. V jejich rámci se Česká školní inspekce zaměřuje například na řízení činnosti školního stravování, nabídku s...

K problematice vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 2/2016 Ročník: 2016

Česká školní inspekce provedla v průběhu školního roku 2014/2015 tematicky orientovanou inspekční činnost zaměřenou na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Na přípravě se podílela také obecně prospěšná společnost META, která se pro...

Jednotná závěrečná zkouška v roce 2015 z pohledu České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: SŠ 1/2016 Ročník: 2016

Školní rok 2014/2015 byl prvním rokem, kdy střední školy s obory vzdělání poskytujícími střední vzdělání s výučním listem povinně realizovaly závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Přestože ověřování tohoto způsobu zadávání závěrečné zkoušky ...

Vzdělávání a optimalizace výuky v oblasti bezpečnostních témat

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Problematika bezpečnosti ve školách a školských zařízeních bývá často omezována pouze na formální zabezpečení prostor nebo na otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, resp. při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech. Neméně důležitou, n...

Socioekonomické informace a jejich místo v hodnocení kvality vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 12/2015 Ročník: 2015

Je všeobecně známo, že socioekonomické charakteristiky mají poměrně značný vliv na úspěšnost žáků ve vzdělávání a že existuje závislost výsledků žáků ve vzdělávání na socioekonomických charakteristikách jejich rodinného zázemí i prostředí školy, k...

K pilotnímu ověřování jednotných přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: SŠ 6/2015 Ročník: 2015

Ve dnech 15. a 16. dubna a 14. května 2015 bylo provedeno pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (dále „pilotní ověřování“). Česká školní inspekce (dá...

Česká školní inspekce: Národní rámec kvality v počátečním vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 10/2015 Ročník: 2015

Česká školní inspekce jako národní autorita v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při...

Česká školní inspekce připravuje projekt "Komplexní systém hodnocení"

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: 9/2015 Ročník: 2015

Česká školní inspekce jako národní autorita v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při...

Specifické úkoly ČŠI pro školní rok 2015/2016

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: 9/2015 Ročník: 2015

Po projednání na 27. poradě vedení MŠMT dne 14.7.2015 schválila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016. V tomto školním roce se Česká školní inspekce bude kro...

Hodnocení a kontrola školního stravování jako nedílná součást činností České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Tomáš Zatloukal Vydání: ŠJ 1/2015 Ročník: 2015

Kromě hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách vykonává Česká školní inspekce jako správní úřad s celostátní působností inspekční činnost také ve školských zařízeních, mezi něž patří i zařízení školního stravování. Inspekční či...

Česká školní inspekce: Vzdělávání ve školních družinách ve školním roce 2013/2014

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Vydání: ŠD 4/2015 Ročník: 2015

Česká školní inspekce v rámci svých hodnoticích a kontrolních činností podle školského zákona věnuje pozornost také zájmovému vzdělávání. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žakům jedné nebo několika škol, případně i dětem v přípravné tříd...

Rubriky