Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Informace MŠMT

Informace MŠMT

Počet článků v rubrice: 29

Podpora dalšího vzdělávání v mateřských školách

Datum: Vydání: MŠ 6/2021 Ročník: 2021

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) je procesem permanentním (celoživotním), kontinuálně navazujícím na pregraduální vzdělávání pedagogů.

Přístup MŠMT ke školnímu stravování

Datum: Autor/autoři: Ilona Vaculová Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

I když se to při pohledu zvenku nemusí zdát, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) považuje školní stravování za velmi důležité téma. Děkujeme za vaše nasazení během složitého školního roku. Nakonec jsme to spolu zvládli! Pandemie ná...

Prvních šest měsíců Strategie 2030+

Datum: Autor/autoři: Jaromír Beran , Lukáš Seifert , Ludmila Třeštíková Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Jaké byly a jak nám školství prospívá?! Šest měsíců je z různých hledisek různě důležitý čas. Prvních šest měsíců v životě dítěte je velmi významných, miminko začíná být samostatnější, posiluje svaly a překypuje energií, připravuje se na budoucí p...

Zůstane nám on-line výuka i po pandemii?

Půl druhého roku trvající projekt kombinovaného vzdělávání prověří možnosti zařazení on-line metod do běžné výuky škol. Navazuje na zkušenosti s distančním vzděláváním a zkouší různé možnosti digitalizace práce pro naše učitele a podporu žáků ...

Podpora předškolního vzdělávání očima Strategie 2030+

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Splavcová , Ludmila Třeštíková Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

O předškolním vzdělávání se teď hodně mluví, zejména díky studiím, které poukazují na jeho zásadní vliv na budoucí vzdělávací i pracovní úspěšnost. Proto není divu, že jednou z priorit Strategie 2030+ na roky 2020–2023 je právě podpora předškolníh...

Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání je cílem Strategie 2030+

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta , Ferdinand Hrdlička Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je vedle proměny obsahů a forem vzdělávání i nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání. Bohužel i přes významný posun (řada bariér formálních i neformálních byla již o...

Maturita 2020/2021

Datum: Vydání: SŠ 1/2021 Ročník: 2021

Moderní středoškolské obory - postupná profesní volba - oborová revize a inovace soustavy oborů vzdělání

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Vydání: SŠ 1/2021 Ročník: 2021

Každoročně v tuto dobu se desetitisíce patnáctiletých rozhodují o své další studijní a profesní dráze. Jak a podle čeho se rozhodnout, jaké povolání má budoucnost, které obory vzdělání mě na budoucí uplatnění v práci i životě připraví…? Středoškol...

Vzdělávání po následujících 10 (plus) let má svou mapu: Strategii 2030+

Datum: Autor/autoři: Jaromír Beran , Lukáš Seifert Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Cesta ředitele k úspěšné škole se skládá z mnoha vrstev a k jejímu zdolání je nucen si osvojit značné množství znalostí, dovedností a kompetencí. Nová Strategie 2030+, tedy zásadní dokument pro rozvoj vzdělávání v České republice, by v tom měla po...

Chůva v mateřských školách je i nadále podporována ze šablon

Datum: Autor/autoři: Lucie Karešová Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Začátkem července 2020 byla schválena vyhláška č. 319/2020, kterou se mění dosavadní vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Předpokládané počty pedagogických pracovníků v novém školním roce

Datum: Autor/autoři: Ing. Václav Jelen Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V souvislosti s novým způsobem financování, který přináší veřejným mateřským, základním a středním školám, konzervatořím a školním družinám (dále souhrnně jen „školy“) poměrně vysokou míru předvídatelnosti a jistoty v oblasti jejich vlastního rozp...

Ministerstvo školství zjišťovalo stav učitelů v Česku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Patrik Kubas Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Nedostatek kvalifikovaných pedagogů je problém, se kterým se české školství potýká řadu let. Ministerstvo se snaží tuto profesi různými způsoby zatraktivnit – už několik let systémově zvyšuje platy, podporuje profesní rozvoj pedagogických pracovní...

EOS - stručné odpovědi na rozvité otázky

Datum: Autor/autoři: Lubor Bořek Vydání: ZUŠ 2/2019 Ročník: 2019

Nedávno se uskutečnilo společné setkání členů Rady AZUŠ a kolegia ÚUR, aby se prodiskutovalo téma elektronického zpracování soutěží prostřednictvím programu EOS ZUŠ od společnosti Sensio.cz, s. r. o. Otázek bylo hodně, ale vymezeného času pro odpo...

Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy

Datum: Autor/autoři: Ing. Václav Jelen Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikl...

MŠMT platí školní obědy dětem, jejichž rodiče si to nemohou dovolit

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jaroslav Faltýn Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

Už od školního roku 2015/16 pomáhá MŠMT hradit dětem z chudých rodin školní obědy. Jedná se o děti z rodin, které velice těsně nesplňují podmínky pro přiznání sociálních dávek, finančně ale na tom nejsou nejlépe.

MŠMT zvýšilo finanční podporu učitelům, kteří se věnují nadaným žákům

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Urban Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

V poslední době se čím dál více hovoří o nových technologiích a s nimi souvisejících změnách ve společnosti. Zvyšuje se tím i tlak na transformaci ve vzdělávacím systému, abychom změny včas zachytili a uměli na ně reagovat. Ale dokáže náš vzděláva...

Průměrné platy pracovníků ve školství

Datum: Autor/autoři: Ing. Václav Jelen Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Ačkoli je aritmetický průměr pro vytvoření určité představy o platové úrovni svým způsobem nejméně vhodnou charakteristikou, v oblasti školství zůstává jeho výpočet jedinou spolehlivou cestou, jak tuto problematiku popsat a dlouhodobě sledovat. Pr...

Průměrné platy pracovníků v zařízeních školního stravování

Datum: Autor/autoři: Ing. Václav Jelen Vydání: ŠJ 5/2017 Ročník: 2017

Nejčastěji využívanou charakteristikou pro sledování platové úrovně ve školství je aritmetický průměr, a to i přesto, že je svým způsobem charakteristikou méně vhodnou. Jeho nevýhodou je obecně skutečnost, že jej zkreslují krajní hodnoty. Platí, ž...

MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům

Datum: Autor/autoři: Mgr. Michal Urban Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Jen v nemnoha zemích světa je tradice a rozšíření předmětových postupových soutěží a přehlídek na tak vysoké úrovni jako v České republice. V průměru se do nich každý školní rok zapojuje 35 % žáků, kterým s přípravou pomáhají tisíce učitelů, z nic...

Nový kariérní řád a ředitel školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D. Vydání: 2/2017 Ročník: 2017

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících a souvisejících zákonů, kterým se vytváří nový kariérní řád, je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 959.

Statistické výkaznictví a společné vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Ing. Václav Jelen Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Od září 2016 dochází ke změnám v oblasti přístupu ke speciálním vzdělávacím potřebám dětí, žáků a studentů, které souvisejí především s nově poskytovanými podpůrnými opatřeními. Na tuto situaci přirozeně reaguje i statistické výkaznictví, které mu...

Takzvaná pamlsková vyhláška

Datum: Autor/autoři: Jana Přibylová Vydání: 8/2016 Ročník: 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo v součinnosti s ministerstvem zdravotnictví vyhlášku o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.

Ministerstvo připravuje vyhlášky v souvislosti s novelou školského zákona

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Vydání: 8/2016 Ročník: 2016

Dne 8. června 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 178 dlouho očekávaná novela školského zákona, o které jsem na stránkách tohoto časopisu již dříve informovala.

Ministryně školství navštěvuje školy, ředitele a učitele po celé republice

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Jašurek Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová od svého nástupu do funkce pravidelně navštěvuje krajské úřady, mateřské, základní i střední školy po celé České republice. Při těchto návštěvách se setkává s představiteli krajů i obcí...

Bude ve školách dost míst?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

Velkým tématem aktuálně projednávané novely školského zákona, o které v minulém díle informovala náměstkyně Prudíková (viz Řízení školy č. 5/2016, s. 4), jsou kapacity škol. Jedná se o tak citlivé téma, že kvůli tomu prezident ČR novelu školského ...

Novela školského zákona řeší dlouho diskutovaná témata

Datum: Autor/autoři: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. Vydání: 5/2016 Ročník: 2016

Povinné předškolní vzdělávání, jednotné přijímací zkoušky, maturita z matematiky povinně pro některé obory. To jsou ve zkratce hlavní témata aktuálně projednávané novely školského zákona. Novela již byla schválena oběma komorami Parlamentu České r...

Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního stravování

Škola a školské zařízení jsou instituce, jejichž posláním je vzdělávat děti, žáky a studenty v tom, co je „správné a žádoucí“, a zároveň jsou zodpovědné za formování správných zdravotních návyků a zdraví prospěšného životního stylu mladé generace....

Rubriky